NYHETER 2023-03-09

Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

Akutsjukvårdspatienter är överlag nöjda med den vård de fått, men nöjdheten har minskat jämfört med föregående undersökningar, det visar den senaste visar den senaste nationella patientenkäten. I Västerbotten är det akutmottagningen vid Lycksele lasarett som får det högsta betyget.

De allra flesta patienter som besökt en akutmottagning är överlag nöjda med den vård de fått. De upplever att tillgängligheten till akutsjukvård är god, och att de får ett bra och respektfullt bemötande. Det visar 2022 års nationella patientenkät, där 17 000 patienter i hela landet svarat på frågor om sina erfarenheter av svensk akutsjukvård.

I Västerbotten var svarsfrekvensen något högre än i riket – 40,35 procent svarade i Västerbotten och i riket 37,2 procent. Omdömena i länet är överlag goda även om svarsfrekvensen är relativt låg. Sammanlagt svarade 434 personer som sökt akutvård, 202 gällande Norrlands universitetssjukhus, 71 vid Lycksele lasarett och 161 vid Skellefteå lasarett.

– Det är jättevärdefullt med den här typen av undersökningar. Det är ett viktigt sätt att kunna upptäcka förbättringsområden och vad vi måste jobba vidare med. Vi strävar alltid efter att bli bättre och går igenom alla resultaten tillsammans med ledningen för kliniken och använder den sedan till våra förbättringsarbeten. Det goda resultatet är en förtjänst av ett fint samarbete på akutmottagningen tillsammans med bland annat röntgen, lab och andra verksamheter på lasarettet, berättar Ann-Sofie Kyrk, verksamhetschef på akutmottagningen vid Lycksele lasarett.

Högt tryck på länets akutmottagningar

Region Västerbotten har tidigare informerat om att trycket på regionens akutmottagningar är högt. Man ser bland annat ett ökat inflöde av patienter som egentligen borde ha sökt sig till en annan vårdinstans. Under hösten var det en stor spridning av luftvägsinfektioner i Västerbotten, och en stor andel som sökte vård via akutmottagningarna men kunde åka hem igen, något som bidragit till att väntetiderna i perioder varit långa.

 

Det finns utvecklingsområden. Patienterna är inte lika nöjda inom området information och kunskap. Patienter upplever att informationen gällande väntetider och turordning på akutmottagningarna är bristfällig.  

– Det är absolut en utmaning med att vara tydlig vad gäller väntetider och turordning. Vi har fördelen att ha ganska öppna lokaler vilket gör att de som sitter i väntrummet ser att personalen har väldigt fullt upp och hur ambulanserna kommer in, vilket gör att vi mer sällan har personer som klagar. Men det finns alltid de som tycker att de väntat för länge, vilket jag också förstår. Det är svårt att vara tydlig men vi jobbar löpande med att man ska känna sig sedd och omhändertagen även om man måste vänta för att det är mer akuta fall som prioriteras före, säger Ann-Sofie Kyrk.

Om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av akutmottagningarna sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. 

Så här söker du vård

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral genom att logga in på 1177.se eller ringa.
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt Västerbotten. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och vägledning vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende närsomhelst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Tillbaka till nyhetslistan