NYHETER 2023-01-17

Beslut om vägen framåt för förlossningen i Lycksele

Vid tisdagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden fattades beslut kring förlossningen vid Lycksele lasarett och besked om vad som kommer hända nu.

Sammantaget fattades följande beslut i frågan:

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att skyndsamt initiera en upphandling av ett konsultbolag med totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. 
 • Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar vidare att förlossningsverksamheten i Lycksele under upphandlings- och uppbyggnadsfasen hålls stängd med syfte att kunna allokera tillräckligaresurser för återuppbyggnad av en solid struktur för återstart senare under 2023.
 • Vidare ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att säkra omhändertagande av patienter med akuta gynekologiska besvär som söker vård vid Lycksele lasarett. 
 • Slutligen får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en uppskattning av den möjliga kostnaden för denna lösning samt jämförande siffror för den nuvarande förlossningsverksamheten vid länets två övriga enheter i Umeå och Skellefteå.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att utse projektgrupp med till större delen lokalt förankrade medarbetare som skyndsamt arbetar för en långsiktig lösning utifrån Lyckselemodellen dvs barnmorskeledda förlossningar.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att involvera medarbetare från Lycksele i framtagandet av upphandlingsunderlaget så att den externa aktör som får totalansvaret gör det i samklang med Lyckselemodellen vilket gör det lättare när verksamheten återgår i egen regi.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att vidta åtgärder för att trygga och säkra omhändertagandet av de föräldrapar i inlandet som beräknas föda under tiden fram tills uppstart av förlossningen i Lycksele är klar.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en tidsplan för beslutad upphandling liksom utvecklingsarbete med redovisning på hälso- och sjukvårdsnämnden i februari.
 • Månadsvis rapporter till arbetsutskottet om framskridandet av dagens beslut samt den sedan tidigare beslutade handlingsplanen.
 • Utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens rådande budget tillskrivs regionfullmäktige med beredning i regionstyrelsen angående ersättning för extra kostnader vid återstart i Lycksele.
 • Handlingsplanen för långsiktigt säkrad barnmorskebemanning fastställs utifrån de gjorda kompletteringarna med fem prioriterade åtgärdsområden och tillhörande kostnadsberäkningar.
 • Nämnden begär tilläggsbudget från regionfullmäktige för att genomföra handlingsplanen.
 • Handlingsplanen utvärderas årligen för eventuell revidering.
 • Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att inleda förhandling om ett nytt schablonavtal för läkarna.

– Vi sätter i gång arbetet direkt med att verkställa nämndens beslut och vi kommer att både involvera och informera berörda succesivt under arbetets gång, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

– Det är ett tufft beslut som idag fattats om att hålla förlossningen i Lycksele stängd tills vidare och vi förstår att det påverkar och kan oroa många, inte minst blivande föräldrar som nu hänvisas till förlossningsavdelningarna vid kusten en tid framöver. Alla vill vi ha våra tre enheter öppna, det gäller politiker, tjänstepersoner som sjukvårdspersonalen. Men bedömningen är att det nu krävs en längre stängning. En rejäl kraftsamling där man med extern hjälp inledningsvis kan skapa förutsättningar för att bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet, säger Brita Winsa.

Bakgrunden till beslutet

Bakgrunden till beslutet är att personalbrist har lett till tillfälliga neddragningar av förlossningsverksamheten i Lycksele under såväl sommar som julnyårsperioderna. Dessa beslut har ifrågasatts och efter den senaste neddragningen rådde det oklarhet om det finns förutsättningar för en återöppning den 23 januari, som tidigare aviserats. Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören gav därför strax innan årsskiftet i uppdrag till två utredare att bedöma uppkomna risker och möjliga åtgärder relaterat till den neddragna verksamheten.

Utredarna hade i uppdrag att utreda följande frågeställningar:

 • om de identifierade riskerna är relevanta
 • om ytterligare möjliga åtgärder som kan förhindra en neddragning av verksamheten är identifierade och undersökta
 • om den framtagna handlingsplanen och de åtgärder i den som kan genomföras i närtid förändrar ställningstagandet om behov av neddragen verksamhet

Utredarnas bedömning kan i korthet summeras så här:

 • De i uppdragsdirektivet identifierade riskerna är högst relevanta. Till följd av bemanningsläget finns en risk att Region Västerbotten inte idag kan bedriva en patientsäker förlossningsvård på tre orter i länet. Ytterligare rotation av personal mellan enheterna kan också medföra en risk att fler barnmorskor och gynekologer lämnar sina tjänster. Det påverkar helheten allvarligt och försvårar möjligheten att fullgöra kvinnosjukvården i länet.
 • Samtliga möjliga åtgärder för att förhindra en omedelbar neddragning är identifierade, prövade och utan tillräcklig effekt i närtid.
 • För att förhindra en permanent neddragning finns förutom beslutad handlingsplan ytterligare bemanningsbefrämjande åtgärder att föreslå.
 • Utredarnas bedömning är att det finns en möjlighet att återstarta förlossningsverksamheten i Lycksele. Detta skulle dock kräva en periods stängning för att befintlig ledning och personal skulle få koncentrera sig på återuppbyggnadsarbetet och säkra bemanningsförutsättningarna och arbetsmetoder för återstart. 
 • Att under pågående förlossningsverksamhet med minimal bemanning utföra detta projektarbete saknar förutsättningar att lyckas. 
 • Utredarna föreslår att upphandla ett konsultbolag som tar totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att successivt växla över till bemanning i egen regi. Kostnaden för denna lösning är svår att uppskatta men kan sannolikt bli hög.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här

Tillbaka till nyhetslistan