Aktuellt läge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten

På den här sidan kan du läsa mer om vilken statistik om corona vi visar, och hur ofta olika delar av statistiken uppdateras. Med hänsyn till patientsekretessen lämnar vi aldrig ut några personuppgifter.

Följ statistiken: Rapporteringen av covid-19 i länet sedan den 9 mars 2020

Där finns också en länk till en tabell där all rapporterad statistik finns samlad.
Lägesbilden uppdateras senast klockan 12.00 varje helgfri dag.

Antal personer som har bekräftad covid-19

Hur många personer som har bekräftad covid-19, avser det antal personer i Västerbotten som har provtagits och bekräftats vara smittade. Förutom dessa finns det ytterligare smittade personer som inte har provtagits. Antal personer som har bekräftad covid-19 rapporteras dagligen helgfria vardagar från Region Västerbottens smittskyddsenhet och baseras på laboratorierapporter från Mikrobiologiskt laboratorium vid Norrlands universitetssjukhus. Antal fall som konstateras under lördag respektive söndag rapporteras i efterhand dagsvis följande måndag.

För att illustrera hur covid-19 ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet för antal smittade under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal smittade under dagarna 9-15 april.

Statistik för bekräftade fall per kommun redovisas veckovis (måndag till och med söndag) nästkommande torsdag. Redovisningen bygger på data som Folkhälsomyndigheten visar på sin webbplats, som uppdateras klockan 14 på torsdagar. Därefter redovisar Region Västerbotten samma data för de kommuner som finns i länet.
Om bekräftade fall i kommunerna

Antal analyserade prover för covid-19 i regionen

Redovisning av statistik på antal prover för covid-19 inklusive antal positiva prover per dag redovisas av laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Denna statistik redovisar antal analyserade prover per dag och inte antal testade personer. Eftersom en person kan provtas mer än en gång, kan antal prover som analyseras ibland vara fler än antal provtagna personer.

Observera att statistiken från laboratoriemedicin redovisas per provtagningsdatum. Detta skiljer sig från smittskyddsenhetens dagliga redovisning av antal personer som har bekräftad covid-19, som baseras på den dag ett positivt test rapporteras in från laboratoriemedicin till smittskyddsenheten.

Därmed kan redovisningen av antal positiva provsvar per dag från laboratoriemedicin skilja sig från antalet bekräftade fall (personer) per dag från smittskyddsenheten.

Statistiken från laboratoriemedicin uppdateras veckovis och senaste uppdateringstillfället anges överst i sammanställningen.
Laboratoriemedicins statistik för analyserade prover

Antal personer som vårdas på sjukhus eller sjukstugor och har covid-19, samt hur många av dem som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA)  

Varje vardag uppdateras statistik över det sammanlagda antalet inneliggande patienter som vårdas med covid-19 på något av våra sjukhus eller sjukstugor med vårdplatser. Om det bland de inneliggande finns personer som vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar (IVA) så rapporteras också det.

Statistiken tar inte hänsyn till om patienten i fråga vårdas på grund av covid-19 eller om anledningen till vård är en annan.

Exempel: en patient som är inlagd på psykiatrisk vårdavdelning och visar sig ha covid-19, räknas in i den här statistiken. Patienten vårdas därför inte primärt för covid-19, utan hade varit inlagd även utan att vara smittad.

Antal avlidna

Hur många personer i Västerbotten som avlidit och varit smittade med covid-19, rapporteras från både kommuner och regionens olika avdelningar till smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. De rapporter smittskyddsenheten tagit emot ligger till grund för den webbstatistik som visas.

Varje dag redovisas men själva ändringarna i webbstatistiken genomförs endast helgfria vardagar, senast klockan 12.

Observera att antalet avlidna kan komma att redovisas med viss fördröjning, ibland upp till en månad tillbaka i tiden. Påhittat exempel: Den 4 januari fick smittskyddsenheten kännedom om ett dödsfall som inträffade den 20 december. Statistiken justerades därför retroaktivt så att dödfallet markerades den 20 december. En ökning av det totala antalet avlidna blev därför synligt den 4 januari, trots att det inte tillkommit något nytt dödsfall den dagen.

För att illustrera hur antalet avlidna ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal avlidna under dagarna 9-15 april.

Varje måndag visas det totala antalet avlidna fördelat över åldersgrupper och kön.

Vaccinationer mot covid-19

Statistik för vaccination mot covid-19