Aktuellt läge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten

Följ vår statistik och få en uppdaterad lägesbild av covid-19 i Region Västerbotten. Dagligen rapporteras hur många personer som har bekräftad covid-19. På måndagar rapporteras hur många som vårdades på sjukhus och hade covid-19 under föregående vecka, samt hur många av dem som vårdades på någon av länets intensivvårdsavdelningar, IVA. Varje måndag redovisas även antal avlidna, och deras fördelning över åldersgrupper. Hur många personer i varje kommun, som sedan våren fått bekräftat att de har covid-19, uppdateras varje torsdag. Med hänsyn till patientsekretessen lämnar vi aldrig ut några personuppgifter.

Målsättningen är att lägesbilden uppdateras senast klockan 12.00 varje helgfri dag.

Följ statistiken: Rapporteringen av covid-19 i länet sedan den 9 mars 2020


Där finns också en länk till en tabell där all rapporterad statistik finns samlad.  

Antal personer som har bekräftad covid-19

Avser antal personer i Västerbotten som har provtagits och bekräftats vara smittade. Förutom dessa finns det i samhället ytterligare smittade personer som inte provtagits. Antal personer som har bekräftad covid-19 rapporteras dagligen helgfria vardagar från Region Västerbottens smittskyddsenhet och baseras på laboratorierapporter från Mikrobiologiskt laboratorium vid Norrlands universitetssjukhus. Antal fall som konstateras under lördag respektive söndag rapporteras i efterhand följade måndag.

För att illustrera hur covid-19 ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet för antal smittade under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal smittade under dagarna 9-15 april.

Statistik för bekräftade fall per kommun redovisas veckovis (måndag till söndag) nästkommande torsdag. Redovisningen bygger på data som Folkhälsomyndigheten visar på sin webbplats, som uppdateras klockan 14 på torsdagar. Därefter redovisar Region Västerbotten samma data för de kommuner som finns i länet. Statistik till och med vecka 26 bygger på fall som rapporterats till smittskyddsenheten.
Om bekräftade fall i kommunerna

Antal analyserade prover för covid-19 i regionen

Redovisning av statistik på antal prover för covid-19 inklusive antal positiva prover per dag redovisas av laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Denna statistik redovisar antal analyserade prover per dag och inte antal testade personer. Eftersom en person kan provtas mer än en gång, kan antal prover som analyseras ibland vara fler än antal provtagna personer.

Observera att statistiken från laboratoriemedicin redovisas per provtagningsdatum. Detta skiljer sig från smittskyddsenhetens dagliga redovisning av antal personer som har bekräftad covid-19, som baseras på den dag ett positivt test rapporteras in från laboratoriemedicin till smittskyddsenheten.

Därmed kan redovisningen av antal positiva provsvar per dag från laboratoriemedicin skilja sig från antalet bekräftade fall (personer) per dag från smittskyddsenheten.

Statistiken från laboratoriemedicin uppdateras veckovis och senaste uppdateringstillfället anges överst i sammanställningen.
Laboratoriemedicins statistik för analyserade prover

Antal personer som vårdas på sjukhus och har covid-19, samt hur många av dem som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA)  

Varje måndag uppdateras statistik för antal inneliggande patienter under föregående vecka. Rapporteringen görs i efterhand för varje vardag och avser personer som vårdas på Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå, Skellefteå lasarett eller Lycksele lasarett. Om det bland dem finns personer som vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar så rapporteras också det.

Antal utskrivna patienter från respektive sjukhus

Patienter som skrivits ut från våra sjukhus har antingen skrivits ut till sina hem, till särskilda boenden eller till sjukhus i andra regioner. Antal avlidna räknas inte in i detta, utan redovisas separat.

Vi har tidigare rapporterat hur många patienter som skrivits ut från länets sjukhus. Eftersom det sedan en tid tillbaka finns få eller inga inneliggande patienter, så tillför inte den rapporteringen längre något för att beskriva pandemins förlopp. Den sista rapporteringen gjordes därför den 7 september.

Antal avlidna

Hur många personer i Västerbotten som avlidit och var smittade med covid-19, rapporteras från både kommuner och regionens olika avdelningar till smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

De rapporter smittskyddsenheten tagit emot ligger till grund för den statistik vi visar. Varje måndag senast klockan 12.00 uppdateras webbstatistiken med antal avlidna under föregående vecka, måndag till söndag.

För att illustrera hur antalet avlidna ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal avlidna under dagarna 9-15 april.

Varje måndag visas det totala antalet avlidna fördelat över åldersgrupper och kön.