Miljömedicin

Inom Klinisk miljömedicin norr kartlägger vi miljörelaterade hälsorisker inom norra sjukvårdsregionen. För riskbedömningar avseende miljö och hälsa kan invånare, kommuner och länsstyrelser höra av sig till oss.

Klinisk miljömedicin norr är en sektion inom arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, med ett kliniskt miljömedicinskt regionuppdrag från regionerna i Västerbotten och Västernorrland samt regionerna Norrbotten och Jämtland Härjedalen. Verksamheten är en expertresurs i miljömedicinska frågor och kan bistå vid riskbedömning av kemiska och fysikaliska miljöfaktorer, information och rådgivning, utredning av miljömedicinska patientfall eller agerande när särskilda befolkningsgrupper berörs av en miljöfråga, exempelvis i form av lokala miljölarm.

Exempel på miljöfaktorer som riskbedöms är

  • föroreningar i mark och vatten av tungmetaller eller miljögifter som är svåra att bryta ned
  • luftföroreningar i form av gaser eller partiklar från fordonstrafik, vedeldning eller industriell verksamhet
  • problem i miljön inomhus på grund av fukt och mögel
  • buller intill väg, järnväg eller från flygplan
  • strålning, exempelvis radon och elektromagnetiska fält

Mer om uppdraget

Sektionen har ett informativt och nätverkande uppdrag gentemot kommuner, länsstyrelserna samt med befintliga forum för miljösamverkan.

Ett nationellt samarbete förs med olika myndigheter, rådgivande organ samt andra miljömedicinska enheter i Sverige. Klinisk miljömedicin norr har en etablerad kontakt med den miljömedicinska verksamheten för Nordnorge, som är placerad i Tromsö och gränsar till vårt upptagningsområde.

Kompetens

Inom Klinisk miljömedicin norr arbetar i dagsläget läkare, miljöhygieniker, vårdadministratör och kommunikatör. Specialkompetenser som statistiker, bullerforskare och andra forskare från Umeå universitet har också använts inom uppdraget för verksamheten.

Lars Modig Avdelningschef
E-post
lars.modig@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 79
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08