Byggområden och störningar

Karta över byggområden Nus

Karta över aktuella byggområden och avspärrningar

Aktuella byggprojekt

Läs mer om de olika byggprojekt som pågår på Nus

Pågående och planerade yttre störningar 

Avstängning vid terapibadet

Vägen ned till terapibadet (nedanför förlossningen) och därmed terapibadets yttre entré är avstängd. Besökare till terapibadet hänvisas att använda invändig entré. Avstängningen görs för att garantera säkerheten för tredjeman på grund av närliggande byggprojekt med tillhörande transporter och lyft.

Markarbete, sprängningar och avstängda cykelbanor i samband med nya psykiatrihuset

I området där nya psykiatrihuset byggs förekommer markarbeten, transporter, lyft och diverse andra arbeten. Vi uppmanar alla som passerar arbetsområdet att vara försiktiga då framkomligheten är begränsad och ambulans- och akuttrafik förekommer i området. 

För att transportera material med så lite påverkan som möjligt på övrig trafik inom sjukhusområdet har en infart för byggtrafik skapats från Holmsundsvägen till arbetsområdet. Även ambulansinfarten från Holmsundsvägen byggs om till en tvåfilig in- och utfart. Under ombyggnationerna bygger man en provisorisk ambulansväg från Holmsundsvägen upp mot arbetsområdet.

I samband med markarbetet och byggnationerna av det nya psykiatrihuset stängs cykel- och gångvägar vid sjukhusområdets utkant av. Då det förekommer många transporter och tung trafik till och från byggarbetsplatsen hänvisar vi till gång- och cykelvägen vid Köksvägen. För den som ska passera sjukhusområdet finns även Västra Hyvlargränd och Tvistevägen som alternativ. Vi rekommenderar inte vägen genom sjukhusparken på grund av att framkomligheten kan vara mycket begränsad på grund av att markarbeten, transporter och tung trafik förekommer i området.

Det nya psykiatrihuset beräknas vara färdigt under våren 2022 och då öppnar gång- och cykelvägarna i området igen.

Karta omledning av gång- och cykelbanor Nus sept 2018

Markarbeten i samband med nya byggnad 29

För att bygga nya byggnad 29 krävs omfattande markarbeten i området. Köks- och klintvägen påverkas bland annat av omledningar, begränsad framkomlighet och reducerad vägbredd. Åldersstigen kommer att vara helt avstängd under byggnationen av det nya huset.

Vi uppmanar till försiktighet i närheten av byggområdet då tung trafik och många transporter går till och från byggarbetsplatsen. 

Parkeringsyta P18 försvinner

Våren 2018 stängdes parkering P18 då nya byggnad 29 byggs i detta område.
Vi hänvisar till övriga parkeringsytor för besökare kring sjukhuset, se parkeringsinformation för Nus.

Avstängningar utanför byggnad 5A

I och med att byggnad 5A ska totalrenoveras så stängs utomhusytorna av på båda sidor om byggnaden under renoveringsarbetet. Byggarbetsområdet stängslas in och stängs av för tredjeman, det är inte tillåtet att beträda stängslade ytor på grund av säkerhetsrisken. Frekvent in- och uttransport av material kommer att förekomma till och från området så vi uppmanar till försiktighet.

Avstängning utanför medicinska biblioteket

Området utanför medicinska biblioteket, vid försörjningsvägens slut, är avstängt på grund av pågående byggprojekt. Avstängningen görs för att garantera säkerheten för tredje man då tunga transporter och lyft med kran förekommer i området.