Antikonceptionella medel

Preventivmedel är subventionerade i Region Västerbotten med följande villkor: Åldersgräns t.o.m. 20 års ålder ingen avgift, åldersgräns t.o.m. 25 år upp till 100 kr per år. Preventivmedlet ska ingå i läkemedelsförmånen.

Kombinerade hormonella metoder

Kombinerade p-piller innehåller både östrogen och gestagen. De är effektiva preventivmedel och har flera positiva hälsoeffekter såsom mindre mensvärk och blödningsmängd, mindre risk för funktionella ovarialcystor samt minskad risk för ovarial-, endometrie och coloncancer. Det finns en förhöjd risk för venös tromboembolism: 5–12/10 000 användare av kombinerade p-piller och år jämfört med 2/10 000 utan behandling och 10–30/10 000 under graviditet.

Kontraindikationer:

  • trombos
  • tromboshereditet
  • koagulationsdefekt
  • cerebrovaskulär sjukdom
  • porfyri, pågående leversjukdom
  • BMI >35
  • migrän med aura (ökad risk för stroke)
  • bröstcancer

För kvinnor med BMI >30 är kombinerade p-piller en andrahandsmetod och rökande kvinnor rekommenderas annan metod efter 35 års ålder p.g.a. att risken för hjärtkärlsjukdom då ökar. Friska, icke-rökande kvinnor som använder kombinerade p-piller kan fortsätta fram till klimakteriet. Kombinerade p-piller kan användas under amning men bör inte startas före sex veckor efter partus p.g.a. att trombosrisken då fortfarande är förhöjd. Blodtryck och vikt skall kontrolleras inför preventivmedelsförskrivning. 3–5 % av p-pilleranvändarna får en reversibel blodtrycksförhöjning varför blodtrycket bör kontrolleras igen efter 3-6 månader och därefter med 1-2 års intervall. Behandlingen kan startas direkt om graviditet uteslutits och mensstart behöver alltså inte inväntas.

I första hand rekommenderas monofasiska medel med gestagen profil p.g.a. den något lägre trombosrisken. Vid polycystiskt ovarialsyndrom, acne eller premenstruella humörsvängningar är det fördelaktigt med ett östrogenprofilerat kombinerat p-piller. Vanliga biverkningar som bröstömhet, illamående, stänkblödningar och humörpåverkan avklingar ofta men kan ibland kräva byte till p-piller med annan profil eller en annan preventivmetod. Kombinerade p-piller kan tas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om genombrottsblödning uppstår görs 3–4 dagars uppehåll med bibehållen antikonceptiv effekt.

P-plåster och p-ring har samma effektivitet och biverkningsprofil som pillren men är dyra och ingår ej i läkemedelsförmånen.

Kombinerade p-piller, gestagen profil

etinylestradiol + levonorgestrel

Prionelle* (F)

Kombinerade p-piller, östrogen profil

etinylestradiol + norgestimat

Amorest (F)

etinylestradiol + drosperinon

Estron*(F), Estrelen*(F)

etinylestradiol + dienogest

Dienorette (F)

estradiol + dienogest

Qlaira (F**)

Gestagena metoder
finns i lågdos, mellandos och högdos med något varierande säkerhet beroende på dos och tillförselsätt. Gestagener medför ingen ökad trombosrisk men ger oftare oregelbundet blödningsmönster. LARC (long-acting reversible contraception) som subcutana implantat och spiral med gestagen är mycket säkra metoder, särskilt till de unga kvinnorna.

Lågdoserade
Hormonspiraler utsöndrar en låg dos levonorgestrel under 3–6 år, är mycket säkra preventivmedel och kan användas vid behandling av menorragi och dysmenorré. Lågdoserade gestagena p-piller (minipiller) har god antikonceptiv effekt, om tabletterna tas vid samma tid varje dag.

levonorgestrel 

spiral

Kyleena (F), Mirena (F), Levosert (F), Jaydess (F)

noretisteron

tabl

Mini-Pe (EF)

Mellandoserade
Mellandoserade gestagena metoder har en säkerhet jämförbar med kombinerade p-piller. De finns i form av tabletter eller subkutant implantat. Implantatet byts vart tredje år och är en mycket säker metod. Oregelbundna blödningar är en vanlig biverkan.

desogestrel

tabl

Desogestrel*(F)

drosperinon

tabl

Slinda (EF)

etonogestrel

implantat

Nexplanon (F)

Högdoserade
Intramuskulär injektion av högdoserat gestagen var tredje månad ger ett säkert preventivskydd. Östrogennivåerna kan dock bli så låga att benmassan påverkas. Efter utsättning kan det ta lång tid innan ovulationerna återkommer. Meto­den bör endast i undantagsfall förskrivas till kvinnor under 18 år och tids­perio­den begränsas då till <2 år. Samma rekommendationer gäller för kvinnor över 45 år särskilt om riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom finns.

medroxyprogesteronacetat

injektion

DepoProvera (F)

Icke hormonell antikonception
Kondom är STD-förebyggande men har betydligt lägre säkerhet än hormonella metoder. Kopparspiral är ett säkert preventivmedel, men kan ge ökad menstruationsblödning och -smärta. Den erhålls kostnadsfritt inom vården och byts vart femte år.

Akut antikonception
Kopparspiral är den mest effektiva akutmetoden om den sätts in inom 5 dygn efter samlaget. Av de akuta p-pillren rekommenderas i först hand ulipristal som har effekt upp till 5 dygn efter samlaget. Alternativ är tablett levonorgestrel som bör tas så snart som möjligt, men inte senare än 3 dygn efter samlaget. Uppföljning med graviditetstest efter ca 3 veckor rekommenderas.

ulipristal

ellaOne (°, EF)

levonorgestrel

Levodonna (°, EF)

* utbytbart, ° receptfritt, (F) läkemedelsförmån, (EF) Ej förmån
**Läkemedelsförmån endast vid behandling av menorragi. Ingår ej i Region Västerbottens subvention upp till 25 år.