Om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län

Vi planerar den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten på en övergripande nivå och tar beslut om vilken trafik som ska upphandlas. Dessutom samordnar vi kollektivtrafiken med annan samhällsplanering och regional planering så att förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande ska bli så bra som möjligt.

Region Västerbotten har med Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län det ekonomiska och juridiska ansvaret för den samhällsbetalda regionala kollektivtrafiken. Myndigheten ska regelbundet anta och vid behov revidera ett Regionalt trafikförsörjningsprogram. Myndigheten fattar beslut om sk. allmän trafikplikt, som sedan verkställs genom trafikupphandling.

Länstrafiken som bolag är helägt av Region Västerbotten och har sitt säte i Lycksele. Länstrafiken har ett tydligare uppdrag än tidigare som genomförare av trafiken. Bolaget upphandlar kollektivtrafik på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten, utifrån de beslut om trafikplikt som fattats. Bolaget svarar för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, informerar om och marknadsför trafiken.