Om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län

Vi planerar den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten på en övergripande nivå och tar beslut om vilken trafik som ska upphandlas. Dessutom samordnar vi kollektivtrafiken med annan samhällsplanering och regional planering så att förutsättningarna för ökat kollektivtrafikresande och annat hållbart resande ska bli så bra som möjligt.

Region Västerbotten är kollektivtrafikmyndighet i Västerbottens län. Det betyder att Region Västerbotten har det ekonomiska och juridiska ansvaret för den samhällsbetalda regionala kollektivtrafiken.

Myndigheten ska regelbundet anta och vid behov revidera ett Regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av kollektivtrafiken, i sitt större sammanhang. 

Det är kommunerna och Region Västerbotten som finansierar samhällsbetald kollektivtrafik i länet. Eftersom kommunerna och Region Västerbotten finansierar trafiken så har de stort inflytande över länets kollektivtrafikutbud. I vissa fall bidrar Trafikverket till finansieringen. Det finns också kommersiell tåg- och busstrafik i länet.

Efter att ha hållit samråd så kan myndigheten fatta beslut om så kallad allmän trafikplikt. Efter det kan trafiken upphandlas. Det är Länstrafiken i Västerbotten som gör de allra flesta trafikupphandlingarna i länet. Länstrafiken svarar också för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, och Länstrafiken informerar om och marknadsför trafiken.