Praktiknära forskning

FoU Socialtjänst vill bidra till att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap och att genomföra praktiknära forskning. Kombinationen forskning och utveckling handlar om att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i praktikens vardagsarbete.

FoU Socialtjänst bedriver praktiknära forskning, ofta i samverkan med universitet eller andra aktörer, och arbetar också för att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna. Begreppet praktiknära forskning kan förstås på lite olika sätt. Ibland används begreppet för att beteckna lätt tillgänglig, omedelbart användbar och ”nyttig” kunskap. Resultaten förväntas vara relevanta och kunna komma till användning snabbt. Praktiknära forskning kan också förstås så att det ligger ett värde i att praktiker forskar. Det kan också vara en benämning på vetenskaplig forskning som har praktiken som forskningsfält och syftar ibland till att beskriva och förstå vad praktiker gör, under vilka förutsättningar de arbetar, vilken kunskap de besitter och vilka metoder de tillämpar. Praktiknära vetenskaplig forskning kan också innebära att bjuda in och involvera praktiker i forskningsprocessen, att inte bara forska om eller för praktiken, utan också med praktikerna.

Hos FoU Socialtjänst arbetar både forskningsledare och utvecklingsledare, vilket skapar goda förutsättningar för praktiknära forskning. Forskningsledarna har, förutom sin grundutbildning, en forskarutbildning och har disputerat. Utvecklingsledarna har specialistkunskap inom sina respektive ansvarsområden.