Länssamverkansgruppen – samverkan på tjänstepersonsnivå

Länssamverkansgruppen tar sig an frågor rörande samverkan som bör lösas på regional ledningsnivå. Länssamverkansgruppen driver utvecklingsarbete inom flera områden; barn och unga, vuxna och äldre, hjälpmedel och patientsäkerhet.

Omställningen till Nära vård är centralt i samverkan. Exempel på områden kan vara planering av vårdinsatser när personer skrivs ut från sjukhus, samordning av skola/elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, eller vårdens kvalitet och tillgänglighet i länets alla delar. Länssamverkansgruppen kan lyfta frågor vidare för politisk samverkan till Samråd vård och omsorg.

Deltagare i Länssamverkansgruppen

Protokoll från Länssamverkansgruppen

20220506 Protokoll Länssamverkansgruppen

20220217 Protokoll Länssamverkansgruppen

Beredningar/råd

Knutna till Länssamverkansgruppen finns beredningar/råd för tids- och innehållsmässigt omfattande områden. Beredningarna får uppdrag från, och kan även föreslå angelägna områden att utveckla till Länssamverkansgruppen.

Beredning barn och unga arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen barn och unga.

Beredning vuxna och äldre arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen vuxna och äldre.

Samverkansråd patientsäkerhet har som uppdrag att verka för en säker, ändamålsenlig vård och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Hjälpmedelsrådet ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess.

Mötesdatum 2022

Länssamverkansgruppen har möte fyra gånger per år och beredningarna sex gånger per år.

Mötesplanering regional samverkan 2022

Regionala samverkanskoordinatorer

Det finns regionala samverkanskoordinatorer med uppdrag att utgöra stöd för samverkan. Vid frågor som gäller ärenden, protokoll, mötestider eller liknande går det bra att ta kontakt. Det finns även en hjälpmedelskoordinator med uppgift att stödja samverkan inom hjälpmedelsområdet på en regional nivå för länets alla kommuner och region. 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Sofia Ögren Regional hjälpmedelskoordinator
E-post
sofia.ogren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-066 87 99