Kronisk bakteriell prostatit

Kardinalsymtomet vid kronisk bakteriell prostatit är tätt recidiverande UVI med genomgående samma bakteriella agens i urinodlingar. Förlängd antibiotikakur, 4-6 veckor, rekommenderas för att försöka eradikera den förmodat persisterande infektionen i prostata. Antibiotikaval baseras på tillgängligt resistensmönster och preparatens penetrans i prostavävnaden.

trimetoprim/sulfametoxazol

Eusaprim Forte*

1x2 i 4-6 veckor

ciprofloxaxin

Ciprofloxacin*

500 mg x 2 i 4-6 veckor

*utbytbart