Umeåregionen

Omställningen till god och nära vård i Umeåregionen förutsätter ett nära samarbete och gemensamt ansvarstagande mellan Region Västerbotten och kommunerna. Utvecklingsarbetet utgår från varje invånares individuella förutsättningar och behov, är proaktivt och bidrar till individens trygghet och självständighet.

Varför sker en omställning och förändring av sjukvården?

– Det är en omställning som är absolut nödvändig. De resurser och arbetssätt vi har idag kommer inte att räcka till för att möta framtidens behov. Vi behöver göra detta för att säkerställa att hälso- och sjukvård och omsorg är likvärdig och tillhandahålls på lika villkor för hela befolkningen, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef närsjukvårdsområde Umeå vid Region Västerbotten.

Omställningen innebär en utveckling av den nära vården, samtidigt som andra delar av vården koncentreras och högspecialiseras.

Primärvården ska vidareutvecklas och vara basen och navet för de vårdinsatser som ges från både region och kommuner. Den ska finnas nära invånarna och ha goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I primärvården byggs kontinuitet för att skapa relationer som bidrar till ökad trygghet och tillgänglighet. Det är en framgångsfaktor som är central både för brukare, patienter och medarbetare. Utvecklingen av teknik och digitala lösningar är en möjliggörare och viktig faktor för att omställningsarbetet ska bli framgångsrikt.  

Vad innebär det för invånare och patienter?

­– Vården ska ske närmare, bli mer jämlik, jämställd och tillgänglig så att den möter olika människors och gruppers behov. Principen om vård efter behov tryggas. Vården ska bli mer sammanhållen för individen. Brukarnas och patienternas möjligheter till delaktighet och självbestämmande ska bli större. Brukarens och patientens möjlighet till information och rätt att välja ska värnas och utvecklas, Anna Wallgren, strateg vid Region Västerbotten.

Hur arbetar ni i Umeåregionen?

– Omställningen till en god och nära vård i Umeåregionen bygger på ett nära samarbete mellan Region Västerbotten och kommunerna i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeås, Vindeln och Vännäs. Arbetet grundas i ett gemensamt ansvarstagande och tillit, med fokus på personcentrering. Målet för omställningen är att tillsammans med invånare skapa och utveckla en samordnad vård och omsorg som bidrar till jämlik hälsa.

Utvecklingsarbetet mot en god och nära vård sker utifrån våra invånarens individuella förutsättningar och behov.  God och nära vård bygger på relationer och är hälsofrämjande och proaktivt samt bidrar till individens trygghet och självständighet.

– Invånarens egen förmåga behöver stärkas och stödjas i eget ansvar till och för hälsa som en viktigt och kapabel partner. Alla är viktiga, invånare, medarbetare i både kommun och region och civilsamhället. Allt behöver hänga ihop, avslutar Anna Wallgren.