Tillfällig omställningscheck till följd av Covid-19

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin och som vidtar omställningar, för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Denna tillfälliga stödform är sökbar i hela Västerbotten.

 Stödet:

 • Är sökbart till och med 2021-02-28
 • Kan lämnas med upp till 80% för externa kostnader och 100% för lönekostnader upp till max 150kr/tim (inkl. sociala avgifter)
 • Kan uppgå till max 150.000kr (exklusive moms)
 • Kan enbart lämnas till mjuka kostnader
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara genomfört och slutredovisat senast 2021-05-31

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Coronapandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • F-skattsedel
 • Max 9 anställda. För företag som ingår i koncern där de ägs till 25% eller mer, av ett eller flera företag, beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad omställningscheck. 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis)
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Externa kostnader för minst 50.000kr

Stöd lämnas inte till:

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Driftskostnader
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger i områden där detta redan finns)
 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen, via www.sjv.se)
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • "Hobbyverksamhet", verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning. 
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Företag med fler än 9 anställda. 
 • Moms
 • Lönekostnad till ägare av enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.
 • Hårda kostnader (tex maskiner, inventarier o.dyl)
 • Lönekostnader som omfattas av andra stödåtgärder (tex korttidspermitering)


Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Bruttolönekostnader för redan anställd personal som jobbar med omställningsåtgärderna.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19".
 • Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen.

I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan. 

Obligatoriska bilagor som ska bifogas ansökan:

1. Offert från två oberoende konsulter (minst 50.000kr)

2. Ifylld bilaga: Beskrivning av företagets situation till följd av Corona-pandemin.pdf

3. Lönebesked och definition på omställningsarbetet, om ni söker stöd för bruttolönekostnader.

4. Resultatrapport som visar på omsättningstapp jämfört med samma period förra året.

5. Enskild Firma behöver även skicka in underskrivet årsbokslut

 

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd! Har du frågor kring stödet är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare. Ofullständig ansökan riskerar att avslås.

 

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för Omställningchecken är 2020-10-01—2021-02-28 och investeringen måste vara genomförd och slutredovisad senast 2021-05-31.


Hur utbetalas stödet?
(Länk till lathund för ansökan om utbetalning)

 1. Ansökan om utbetalning görs av samma företag som ansökt och beviljats stöd (stödet kan aldrig betalas ut direkt till företagets leverantörer) 
 2. Via www.minansokan.se
 3. Bifoga fakturor och verifikatsammanställning (tänk på att stöd inte lämnas för moms)
 4. Ansökan kan lämnas in innan fakturan är betald (insatsen måste dock vara genomförd)