Medel vid trigeminusneuralgi

Förebyggande behandling, förstahandsval

karbamazepin

Tegretol, Tegretol Retard

100–200 mg 1x2

Ökas med 100 mg var 3:e dag till lägsta effektiva dos, maxdos 1200 mg/dag

Förebyggande behandling, andrahandsval

gabapentin

Gabapentin Orion

900–3600 mg uppdelat på 3 doser

Typisk trigeminusneuralgi (kortvarig intensiv ensidig ansikssmärta med klassiska triggerfaktorer och utan andra neurologiska symtom eller fynd) handläggs i primärvård initialt. Vid terapisvikt eller misstanke om trigeminusneuralgi på basen av strukturell skada (symtomatisk) remitteras patienten till neurolog.