NYHETER 2022-10-05

Räcker den digitala kompetensen i Västerbottens landsbygdsföretag?

Har små företag på Västerbottens landsbygd den digitala mognad de behöver för att utveckla sin verksamhet och klara den gröna omställningen? Projektet KADIL genomför just nu en kartläggning med syfte att undersöka behoven och skapa en ökad medvetenhet hos företag om digitaliseringens möjligheter till effektivare arbetsprocesser och tillgång till nya och större marknader.

Projektgruppen står vid en väg ute i ett öppet landskap
Projektet KADIL leds av Gert-Olof Boström Handelshögskolan vid Umeå universitet, Torbjörn Edvall, Almi, Lena Bieblad och Bengt Strömgren, Region Västerbotten. Foto: Bengt Strömgren

KADIL är ett samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten, Almi Nord och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektets mål på kort sikt är att kartlägga den digitala mognaden i minst 150 av Västerbottens mikro- och små landsbygdsföretag genom en bred enkätundersökning som kompletteras med djupintervjuer med 15 av de deltagande företagen. För att stärka samverkan och skapa förutsättningar för framtida åtgärder kommer även workshops att genomföras med näringslivsfunktioner i Västerbottens 15 kommuner.

– I digitalisering och nya tekniska lösningar finns det en stor potential för att utveckla både verksamheter och affärer för såväl företag som offentlig sektor. I projektet KADIL vänder vi oss till mikro- och småföretag i Västerbottens landsbygd där vi börjar med att ta reda på deras specifika utmaningar och behov för att sedan kunna agera med olika typer av insatser i ett nästa steg. Vi behöver få med alla företag i den digitala utvecklingen även mindre företag i lands- och glesbygd, säger Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering- och innovationsledning, Region Västerbotten.

Attityden viktig

En del i projektets arbete är att skapa en tydlig bild av attityden och förståelsen för digitala lösningar eftersom detta påverkar viljan att utveckla verksamheten genom digitalisering, samt att identifiera vilka företag som främst skulle gynnas av ett riktat åtgärdspaket framgent.Det långsiktiga målet är att utifrån den kunskap som samlas in, genomföra insatser och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och utveckling av nya jobb i länets mikro- och småföretag.

 

KADIL - Kartläggning av digital mognad i landsbygdsföretag i Västerbotten.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten, Almi Nord och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och pågår till juni 2023.

 

För mer information

Lena Bieblad
Digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
070-26 05 771
lena.bieblad@regionvasterbotten.se

Bengt Strömgren
Strategisk innovationsledning, Region Västerbotten
072-525 9509
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

 

Loggor för Kandilprojektet

Tillbaka till nyhetslistan