NYHETER 2023-06-02

Sakkunnigutlåtande specialistläkare anestesi- och intensivvård vid AnOpIVA Umeå, Region Västerbotten

 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare anestesi- och intensivvård vid AnOpIVA Umeå, Region Västerbotten

Beslutsdatum: 2023-05-24

Referensnummer: A1214435

Sökande nr 1: Pavla Selingerová

Anslaget publiceras: 2023-06-01

Anslaget tas ned: 2023-06-22

Förvaringsplats för beslutet: Registrator, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11C Umeå

 

Överklagande enligt Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
15§ Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas till Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag så beslutet anslogs enligt 14 §.
Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Tillbaka till nyhetslistan