Så här används pengarna

Regionens verksamhet finansieras i huvudsak med skatter och statsbidrag. Den största delen av pengarna går till personal och drift av verksamheterna. Regionens budget fördelas mellan intäkter och kostnader.

Intäkter

Den största delen av regionens intäkter kommer från den skatt som invånarna i Västerbotten betalar. Regionsskatten är 10,80 procent år 2016, vilket innebär att för varje hundralapp som en västerbottning tjänar används 10,80 kronor till verksamhet i regionen.

Generella statliga bidrag är regionens näst största intäkt. Det är bidrag som staten ger för bland annat struktur, kostnads- och inkomstutjämning, läkemedelsförmånen, minskad sjukfrånvaro med mera.

Ytterligare en relativt stor intäkt kommer från den vård vi säljer till andra region och regioner, medan endast 3 procent kommer från de avgifter som patienten själv betalar. 

Kostnader

Mer är hälften av regionens kostnader utgörs av lön till vår personal. En tredjedel av kostnaderna består av kostnader för läkemedel och medicinskt material, patientresor, lokaler, förbrukningsmaterial och underhåll av IT/MT.