Projekt Hållbar regional utveckling

Projekt Hållbar regional utveckling verkar för förstärkt fokus på hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Ekonomiskt, miljömässig och social hållbarhet integreras inom det regionala tillväxtarbetet bland annat genom förbättrat samarbete och kompetenshöjande insatser hos utvalda aktörer i länet.

Projekt Hållbar regional utveckling (HRU) genomförs i Västerbotten inom ramen för det regeringsuppdrag Tillväxtverket leder under 2019-2023 där regionalt utvecklingsansvariga får ta del av medel för att arbeta med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. 

HRU-projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och verkar för förbättrat samarbete och förstärkt fokus på hållbarhetsarbete i regionen. Projektet har identifierat de hållbarhetsutmaningar och behov som finns i länet gällande ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De olika hållbarhetsperspektiven ska föras samman i arbetet för att visa på värdet av att arbeta med flera dimensioner samtidigt. I arbetet ingår därför att arbeta med jämställdhet, integration och mångfald samt miljö och klimat som helhet. 

Några av projektets mål:

 • Ökad kompetens kring hållbarhetsfrågor bland länets aktörer
 • Skapa hållbara platser i Västerbotten ur ett eller flera hållbarhetsperspektiv
 • Ta fram strukturer för att hållbarhetsintegrera den regionala finansieringen
 • Ökad samverkan med andra regioner kring hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv

 

Projektinsatser:

Insatsområde 1: Det hållbara ledarskapet

Insatsområdet fokuserar på ett tydligt regionalt ledarskap kring hållbarhetsfrågor. Det handlar om att samla aktörer kring frågan men också att arbeta för en gemensam måluppfyllelse för hållbarhet i länet. 

 • Processtöd till länets kommuner: Länets kommuner erbjuds ett processtöd för sitt hållbarhetsarbete. Insatsen utformas efter kommunernas behov inom området och möjlighet finns att samverka över kommungränserna. 
 • Piloter för hållbarhet: Tre organisationer i länet ska få möjlighet att lösa en hållbarhetsutmaning de står inför. Region Västerbotten och ett processtöd arbetar tillsammans med organisationerna för att hitta lösningar. 
 • Internt stöd och kompetenshöjning: Kompetenshöjande insatser genomförs för beslutsfattare, ledning och nyckelpersoner med fokus på hur Region Västerbotten kan leda arbetet för hållbarhet. 
 • Uppdragsutbildning: En uppdragsutbildningen i hållbar regional utveckling för länets aktörer genomförs från mars 2022. Kommuner, företagsfrämjare och andra nyckelaktörer i länet bjuds in att medverka. Utbildningen ska ge fördjupad kunskap inom hållbarhetsområdet och på så sätt bygga en bred kunskapsbas i länet. 

Insatsområde 2: Hållbara platser

Insatsområdet fokuserar på hur vi kan skapa hållbara platser i Västerbotten. 

 • Vilhelmina kommun arbetar som pilotkommun inom ramen för insatsområdet. Fokus för arbetet är att ta fram en arbetsmarknadsstrategi och en handlingsplan för att bättre kunna möta behov kopplat till kompetensförsörjning och social hållbarhet. I nästa steg ska handlingsplanen anpassas för att kunna spridas till fler kommuner. 
 • Inom insatsområdet ska även en plattform tas fram som visar upp länet ur ett mångfaldsperspektiv och ska förhoppningsvis attrahera ny kompetens till länet. Plattformen ska baseras på de behov som länets kommuner ser inom området. 
 • Insatsområdet fokuserar också på cirkularitet och två olika spår inom cirkulär ekonomi kommer att genomföras; cirkulär affärsutveckling och cirkulär upphandling. 

 

Sara Pejok Jämställdhetsstrateg
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se
Mobil
070-597 37 11