Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

Vilka olika regionala företagsstöd finns?

Stöden som lämnas efter en behovsprövning beviljas som:

 • Mikrostöd 20 000–30 000 kronor (Försumbart stöd)
 • Jämställdhetscheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
 • Tillväxtcheck 50-75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
 • Stöd till energieffektivisering 50% på mellan 20 000–150 000 kronor (Försumbart stöd) 
 • Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling 20 000–1 800 000 kronor (Försumbart stöd) 
 • Affärsutvecklingscheck för Digitalisering (försumbart stöd)
 • Affärsutvecklingscheck för Internationalisering (försumbart stöd)
 • Innovationscheck 50% stöd max 50 000 kr (I mycket tidiga skeden)
 • Innovationsbidrag 45% stöd max 1 200 000 kr (nyskapande utveckling)
 • Regionalt investeringsstöd, större investering (minst 500 000 kr i stöd) men där hela investeringen är max 25 miljoner/3 år 

OBS! Tillsammans får stöden: Affärsutvecklingscheck, Mikrostöd, Jämställdhetscheck, Tillväxtcheck, Stöd till energieffektivisering och Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling, uppgå till maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod (Försumbart stöd). Inför ett beslut som gäller ett försumbart företagsstöd ska det kontrolleras att sökanden inte har nått takbeloppet. Därför måste en blankett för detta fyllas i och skickas med ansökan (om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på hela koncernen).

Beviljas 500 000 kr eller mer i stöd tas säkerheter ut för detta.

Ansökningar hanteras med hänsyn till sekretess. Tänk på att en ansökning kan komma att diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.  

Hur prioriteras företagsstöden

Det är företag som bedöms ha ett behov av stöd och som uppfyller minst två eller flera av nedanstående prioriteringspunkter som prioriteras. Prioriteringarna är:

 • Investering som sker i inlandskommun
 • Insats som tar tillvara digitaliseringens möjligheter
 • Investeringar i samband med start av nytt företag.
 • Investeringar som leder till positiva sysselsättningseffekter
 • Investeringar som stärker företagets konkurrenskraft.
 • Tillväxtskapande investeringar som tydligt bidrar till minskad miljöpåverkan.
 • Investeringar som stärker företagets arbete med jämställdhet.
 • Företag med särskild betydelse för den regionala/lokala utvecklingen.
 • Investeringar inom turism- och besöksnäringen som stärker destinationsutvecklingen alternativt stärker samarbetet med närliggande företag, och/eller leder till säsongsförlängning.
 • Företag som drivs av kvinnor och/eller personer som är födda utanför Norden som bott i Sverige tio år eller kortare tid.
 • Investeringar i innovativa utvecklingsprojekt i tidiga skeden.
 • Satsningar på nya produkter och tjänster som bedöms bli ekonomiskt lönsamma och bidra till sysselsättningstillfällen i länet.

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier (dock kan öppningar finnas i områden där detta inte finns men är viktigt för området)
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café etc i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier etc.)
 • Fordon (dock kan tex truckar som går på inhägnat område vara ok)  
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket via sjv.se) men vissa möjligheter till regionala företagsstöd finns. Kontakta därför handläggare innan ansökan lämnas.