EU i företag

Region Västerbotten har ansökt och beviljats medel från EU:s regionala utvecklingsfond till satsningar på tillväxt som genomförs i företag i Västerbotten.

EU-flagga. Foto: Christian Lue on Unsplash.com.

Här finns kortfattad information om de ramprojekt för företagsstöd som Region Västerbotten bedriver och som alla har som syfte att ge incitament till länets företag att satsa på tillväxtskapande investeringar.

1. Ramprojekt för omställnings/utvecklingsmedel i företag i Västerbotten 2021-2022.
Ett projekt inom programmet REACT-EU. Syftet med projektet är att stärka Västerbottens företags förmåga att ställa om under och efter pandemin. Fokus är att stödja företag som tydligt påverkats av pandemin och som vill satsa på hållbar tillväxt och ökad sysselsättning genom gröna och/eller digitala investeringar eller verksamhetsinriktningar. Projektmålet är att nå minst 23 företag i Västerbotten (särskilt i inlandet). Beviljat stöd från EU uppgår till 10 000 000 kr varav 9 000 000 kr går direkt till företagen via administration av Region Västerbotten där beslut om stöd får ges under perioden 2021-04-01--2021-12-31 och där utbetalningar av beviljade stöd får pågå till 2022-09-30.

Kontakta strateg för företagsstöd hos Region Västerbotten för mer info.

2. Ramprojekt för stöd till företag som drabbats av coronapandemin i Västerbotten 2020-2021.
Målet med projektet är att är ta fram insatser för att stötta företag i länet som drabbats av negativa effekter till följd av Covid-19. Projektet har utifrån legalt nationellt regelverk och i samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Region Västerbotten och ALMI tagit fram tre nya företagsstöd i form av dels en omställningscheck till företag upp till 9 anställda, dels två utvecklingscheckar till företag upp till 50 anställda inom detaljhandel i inlandet samt inom besöksnäringen i hela länet. Stödet från EU uppgår till totalt 12 650 000 kr varav 11 800 000 kr går direkt till de företag som ansökt och beviljats stöd av Region Västerbotten. Projektets aktiviteter pågår till 2021-10-31.

3. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-2021.
Projektmålet är att ge små- och medelstora företag i Västerbotten incitament att genomföra ett stort antal tillväxtinriktade investeringar och innovationer. Region Västerbotten som stödmottagare av EU-finansieringen ska tilldela företag investerings- och innovationsfinansiering under 2020 fram till april 2021 och där utbetalning görs till senast 2022-12-31. Projektets huvudmål är att bidra till att företag i Västerbotten ökar sin omsättning och lönsamhet, skapar fler arbetstillfällen för kvinnor och män, utvecklar nya marknadsmässiga innovationer och bemöts likvärdigt oavsett bransch, företagsledarens kön, ålder eller bakgrund. Beviljat stöd från EU är totalt 25 873 261 kr där 25 000 000 kr går direkt till de företag som ansökt och beviljats stöd av Region Västerbotten.

4. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2019.
Förväntningar på resultat är att små och medelstora företag i Västerbotten genom ramprojektet genomför ett ökat antal tillväxtinriktade investeringar och innovationer, vilket skapar ökad omsättning, lönsamhet och sysselsättning i företag i Västerbotten. Finansieringen från EU har beviljats till Region Västerbotten för arbetet med regionala företagsstöd med totalt 15 379 873 kr varav 14 700 000 kr går direkt till de beviljade företagens tillväxtskapande investeringar och övriga medel går till Region Västerbottens informationsinsatser samt administration och handläggning av beslut och utbetalningar. Beslut till företag har beviljats under 2019 och utbetalningar av de reserverade medlen pågår till 2021-12-31.