Snabbguide

Klicka på rubrikerna i högra kolumnen för att läsa mer om stödet samt hur du ansöker om det.

 

Mikrostöd kan lämnas med 50 % där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kronor. Stödet kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt) 

Särskilt Investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) är ett stöd till både hårda och mjuka investeringar och om det beviljas kan minst bli 20 000 kr men högst 1,8 miljoner kr/ 3 år i stöd. Stödet kan maximalt uppgå till 25-50 % av investeringskostnaden beroende på vart i länet investeringen görs. Det är små- och medelstora företag som kan bli beviljad detta stöd.

De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "mjuka kostnader" och kan uppgå till 75% stöd, max 150 000 kr. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande.
 • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
 • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Tillväxtcheck kan lämnas till mikroföretag, max 9 anställda, som drivas och ägs av kvinnor samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare, i hela länet utom i Umeå tätort. Bidrag kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr.

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för produktutveckling.
 • Konsultkostnader för affärsutveckling.
 • Konsultkostnader för organisationsutveckling
 • Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten han detta vara möjligt)
 • Särskilda marknadsföringsinsatser

 

Nytt stöd för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som har framkommit efter att företag har gjort energikartläggning – som ska skickas med ansökan. Stödet kan endast lämnas i stödområde A (inlandet) och kan uppgå till 50%, men max 150 000 kr.

Energikontor Norr hjälper till vid ansökan och beställning av en energikartläggning och vid återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning) Energikartläggningsstödet kan täcka 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor utav en energikartläggning. En energikartläggning ska innehålla en genomgång utav företagets energiflöden samt förslag på energibesparande åtgärder i form av åtgärdslista.

Stödet är riktat till småföretag (max 49 anställda) som vill ta in extern kompetens för att förändra företagets verksamhet, process eller organisation. Syftet med stödet är att det ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen. Stödet kan användas till köp av tjänster och/eller projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.

Stödet riktar sig till småföretag (max 49 anställda) som förbereder sig för en ny internationell marknad. Kostnaderna ska medfinansieras med minst 50 %. Detta innebär att de totala kostnaderna i projektbudgeten måste uppgå till mellan 100 000 kr – 500 000 kr. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader (max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar

Regionalt investeringsstöd (RIS) kan lämnas om ert företag planerar större investeringar, där stödet minst ska bli 500 000 kronor, men där totala investeringen högst får vara 25 miljoner konor. Maximalt kan 10–35% av godkända kostnader beviljas. Det är endast kostnader för hårda investeringar som stöd kan lämnas till. Detta stöd kan i vissa fall även beviljas till större företag (250 anställda eller fler) men då under vissa förutsättningar. 

För investeringar över 25 miljoner måste ansökan göras till Tillväxtverket.

Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50 % av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

Innovationsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med högst 45 % av godkända kostnader upp till 1,2 miljoner kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 % max 275 kr/tim och ska alltid kunna styrkas av kopia av lönespecifikation eller dyl. som visar på att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: 

 • Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen.
 • Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
 • Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.

För stöd till andra investering som görs i butiker och mackar ska Landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsen kontaktas.

Avsikten med transportbidraget är att ge en viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.  

Det finns möjlighet för företag att få olika stöd inom "Landsbygdsprogrammet" Dessa ansökningar görs då via Jordbruksverkets webbplats. Stöden hanteras av Länsstyrelsen Västerbotten.

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Det kan finnas pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. Kontakta Länsstyrelsen för mer info.

Stöd kan lämnas med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna för företag och privatpersoner. Stödet söks hos Länsstyrelsen.

För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.