Innovationsbidrag hjälper till att utveckla nya idéer

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar såväl teknik och produkter som tjänster. Innovationsbidrag ges till dem som bedöms ha goda förutsättningar att nå marknaden och bidra till tillväxt i Västerbotten.

 

Vem kan söka?
Målgruppen för innovationsbidraget är i första hand små eller medelstora företag i hela länet. Bidrag kan beviljas till utveckling av innovativa tjänster eller produkter som bedöms ha förutsättningar för långsiktig lönsamhet och bidrar till tillväxt i Västerbotten.

Vilka är förutsättningarna?
Till ansökan om innovationsbidrag ska en beskrivning om vad som är innovativt i produkten/tjänsten bifogas, då en förutsättning för innovationsbidrag är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ. Beskriv även hur produkten/tjänsten på sikt förväntas att bidra till tillväxt i Västerbotten.

 

För vad kan jag söka?
Stödgrundande kostnader är exempelvis: marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan (i samband med utvecklingskostnader – enbart patentkostnader godkänns ej), eget arbete etc. Kostnaderna kan uppgå till maximalt 2 666 666 kr och innehålla högst 50 procent eget arbete. Om eget arbet ska ingå i ansökan beräknas det med högst 275 kr/timme och måste motsvaras av faktiska lönekostnader där arbetsgivaravifter får räknas med. Det går alltså inte att endast redovisa arbetad tid, utan lön måste betalas ut för att stöd till eget arbete ska kunna utbetalas.

Hur mycket kan jag maximalt få i stöd?
En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse, företagets stödbehov mm.

Innovationsbidraget kan maximalt beviljas med 45 procent av godkända kostnader, dock högst

1 200 000 kr per företag och projekt. Kostnaderna kan till hälften bestå av lön för eget arbete för max 275 kr/timme.

I ansökan anger du hur du ska finansiera de delar som innovationsfinansieringen inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer. OBS! Oavlönat arbete/arbetstid kan inte användas som medfinansiering. 

Tänk på att ni måste ha tillräckligt med likvida medel för att betala fakturorna då stödet betalas ut i efterhand.

 

 

Hur ansöker jag och vilka bilagor krävs?

  

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-)bankid för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.  

Glöm inte att elektroniskt förbereda och alltid bifoga de 9 bilagorna nedan till ansökan, om inte annat sägs i texten:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en innovationsrådgivare) samt beskriv även hur produkten/tjänsten på sikt förväntas att bidra till tillväxt i Västerbotten.
 4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan).
 5. Resultatbudget för innevarande år och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 6. Senast fastställda årsredovisning (om ni har en sådan)
 7. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 8. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 9. Vid ansökningar om innovationsbidrag på 500 000 kr eller mer ska en av nedanstående kontrollanter anlitas för att granska de ansökningar om utbetalningar ni skickar in. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande kostnad.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost.

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut. 

 

Om ni blir beviljad stöd
Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocent ni beviljats.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta finns risk att ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet. T ex att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt under nedskrivningstiden.

 

 

Hur jag får stödet utbetalt? 
Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. Klicka på länken för att få veta mer.

OBS! Du kan endast ansöka om utbetalning för kostnader som godkänts i beslutet om stöd.

När din ansökan om utbetalning är kontrollerad och godkänd, kommer du att få ett utbetalningsbeslut via mail och pengarna kommer att sättas in på det bankgiro-/postgironummer du angett.