Innovationscheck hjälper nytänkaren

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar såväl teknik och produkter som tjänster.

 

Vem kan söka?
Innovationschecken vänder sig i första hand till små- och medelstora företag i hela länet som är i ett tidigt skede av ett nyskapande projekt.

Vilka är förutsättningarna?
Till ansökan om innovationscheck ska en beskrivning om vad som är innovativt i produkten/tjänsten bifogas, då en förutsättning för stöd är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ.

 

För vad kan jag söka?

Stödgrundande kostnader i Innovationschecken är exempelvis: marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan (i samband med utvecklingskostnader – enbart patentkostnader godkänns ej), eget arbete etc. Kostnaderna kan uppgå till maximalt 100 000 kr och får innehålla högst 50 procent eget arbete. Kostnaden för eget arbete beräknas som 275 kr/timme men behöver inte ha betalts ut som lön.

Innovationsstöd kan endast ges till kostnader gällande utvecklingen av produkten/tjänsten, inte för kostnader när den är redo att nå marknaden.

Hur mycket kan jag maximalt få i stöd?
Innovationschecken kan uppgå till högst 50 procent av kostnader upp till 100 000 kr, vilket innebär ett maximalt stöd på 50 000 kronor. Kostnaderna kan till hälften bestå av egen nedlagd tid, beräknad till 275 kr/timme för heltidsjobb med projektet, även om lön inte har betalts ut.

Exempel:
Projektet kräver konsultkostnader på 45 000 kr och ni beräknar att ni kommer att lägga ned 200 timmar eget arbete motsvarande 55 000 kr (200 timmar á 275 kr). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan ni endast ta upp 45 000 kr som eget arbete. Totala godkända kostnader blir då 90 000 kr och det maximala stöd ni kan få blir 45 000 kr (50 procent av 90 000 kr.)

Tänk på att ni måste ha tillräckligt med likvida medel för att betala fakturorna då stödet betalas ut i efterhand.

 

 

 

Hur ansöker jag, och vilka bilagor krävs:

  

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se  Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-)bankid för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. 

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 7 bilagorna nedan till ansökan, om inte annat sägs i texten:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Kort beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en innovationsrådgivare)
 4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan)
 5. Senast fastställda årsredovisning (Om ni har någon)
 6. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 7. Lånelöfte eller motsvarande (Om ni har medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden.)

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost.

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.  

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

 

Om ni blir beviljad stöd
Om ditt företag blir beviljat stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocent ni beviljats.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta finns risk att ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet. T ex att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Innovationschecken, 1 år efter stödet har utbetalts.

 

 

Hur jag får stödet utbetalt
Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. Klicka på länken för att få veta mer.

När din ansökan om utbetalning är kontrollerad och godkänd, kommer du att få ett utbetalningsbeslut via mail och pengarna kommer att sättas in på det bankgiro-/postgironummer du angett.