Starthjälp (Mikrostöd) är din hjälp i uppstarten

Mikrostödet kan beviljas vid uppbyggnaden av företaget. Sökande måste arbeta minst halvtid i företaget och sträva mot att det ska bli minst ett heltidsarbete i företaget. Mikrostöd kan endast lämnas 1 gång och räknas som ett försumbart stöd.

 

Vem kan söka?

Mikrostöd lämnas endast en gång och bara till nystartade (max 2 år) mikroföretag, max nio anställda, för investeringar på upp till 60.000kr. Stödet kan lämnas med 50% av godkända investeringskostnader i hela länet utom i Umeå tätort (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling).

Vilka är förutsättningarna?

Bidrag kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Dessutom kontrolleras om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden. För att söka mikostöd ska ni arbeta minst 50% i bolaget och ha för avsikt att gå över till heltid inom ett år. Verksamheten är alltså inte stödberättigad om den bedrivs vid sidan av ett annat arbete.

Det som är möjligt att lämna mikrostöd till är:

 • Marknadsföring
 • Maskiner/Inventarier (ej mobiltelefoner)
 • Produktutveckling (tex konsultkostnader)
 • Kompetensutveckling (i särskilda fall i samband med maskininköp, där det behövs en kortare utbildning för att använda)
 • I vissa fall finns möjlighet att lämna stöd för livsmedelsförädling (Ej primärproduktion)
 • Truckar som går på inhägnat område och små fiskebåtar på max 3 hp

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner)
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen, via www.sjv.se)

Hur mycket stöd kan lämnas?

Mikrostöd är maximerat till 50% av den godkända investeringen, men max 30.000kr i stöd (60.000kr i investeringskostnad)

 

Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se. Vi rekommenderar att bankid används för att logga in.

Bifoga alltid de 3 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan Mall finns här
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren Mall finns här

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

GDPR information. Vi vill informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt påbörjas inom 3 månader och genomföras inom 1 år efter beslut. 

  

 

Om ditt företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna då andra kostnader kan komma att strykas.
 2. Hur lång tid ni har på er att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas det och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får begära utbetalning av det beviljade stödet. (För mikrostöd är det normalt endast en gång man ansöker om slututbetalning)
 4. Vilka villkor som gäller för stödet tex att ni måste höra av er om något förändras under genomförandetiden samt, för mikrostöd, 1 år efter stödet har slututbetalts. Dessa förändringar kan vara flytt av företag, nedläggning, försäljning av material ni har fått stöd för etc

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes. 
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: