Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) - hjälper ditt företag att växa

Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

 

 

Vem kan söka?
Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling på mellan 20.000–1.800.000 kronor kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar i nystartade- eller befintliga företag som vill växa.

I Umeå tätort kan stöd inte lämnas (i Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

 

För vad kan sökas?


Bidrag kan lämnas till både hårda och mjuka investeringar. T.ex. byggnader (ej inköp av befintliga byggnader), maskiner, inventarier, produktutveckling, licenser, konsulttjänster och marknadsföring.

Stöd lämnas under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift och kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden.

Stöd lämnas normalt inte till:

 1. Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier (dock kan öppningar finnas i områden där detta inte finns men är viktigt för området)
 2. Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café etc i områden där detta redan finns)
 3. Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier etc.)
 4. Fordon (dock kan tex truckar som går på inhägnat område vara ok)
 5. Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 6. Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 7. Om stödbehov saknas (företag som bedöms klara investeringen utan stöd t.e.x. om "större" utdelningar har tagits ut från företag)
 8. Hobbyverksamhet eller versamhet som bedrivs vid sidan av heltidsarbete
 9. Driftskostnader (Kostnader som kan ses som att det ingår i företagets normala drift) 
 10. Investeringar utanför stödområdet
 11. Leasinga ("Vanliga lån" godkänns alltid och avbetalningskontrakt i investeringsområde A kan godkänas om: 1.Kreditgivaren ska vara ett svenskt aktiebolag (kreditmarknadsbolag) med tillstånd att bedriva finansrörelse i Sverige, 2.Leverantören av utrustningen får inte samtidigt vara kreditgivare 3.Avbetalningskontraktet får inte gälla andra objekt än vad som lämnats stöd till, 4.Stödet ska utbetalas direkt till kreditgivaren såsom en avbetalning på företaget skuld)   
 12. Investeringar som görs pga lagkrav
 13. Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 14. Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket via sjv.se) men vissa möjligheter till regionala företagsstöd kan finns, kontakta därför handläggare innan ansökan lämnas.

Hur mycket stöd kan lämnas?


En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt, typ av investering och företag, investeringskostnad, ägarförhållande, storlek på företaget, tillgång på medel för Region Västerbotten samt i vilket stödområde företaget verkar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling kan max lämnas med 50% av kostnaderna i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele och 25% i Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå (ej Umeå tätort) och Vännäs, dock max 1 800 000 kr/ 3 år.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden,  Almi Företagspartner och Garantia är några möjliga medfinansiärer.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.

Nytt för år 2020 är att samtliga företag som beviljas ett investeringsstöd i Västerbotten på 500.000 kr eller mer samtidigt också beviljas ett ytterligare stöd. Ett konsultstöd riktat mot företagens ansvar för sina aktiva åtgärder mot diskriminering. Upplägget för detta stöd är att företaget ska ta in en extern konsulthjälp på minst 8 timmar för att göra en analys och behovsinventering av företagets arbete med de aktiva åtgärderna mot diskriminering. För konsultkostnaden ges 100 % i stöd med ett maximalt belopp på 15.000 kr. Du som företagare måste själv kontakta och anlita en konsult med kompetens inom området. Utbetalning av stödet sker precis som för våra andra stöd i efterhand efter en ansökan om utbetalning. För att underlätta finns här en lista med konsulter som har kompetens inom området. Detta är en stor möjlighet för dig som företagare att vidareutveckla ert arbete i aktuell fråga med extern hjälp. Notera att en rapport över att analysen har gjorts samt vad ni kommit fram till måste inkomma till Region Västerbotten senast i samband med

slututbetalning av det beviljade investeringsstödet. Mall för rapporten finns här. De behov eller förbättringsmöjligheter som kommer fram i analysen kan ni sedan söka en jämställdhetscheck för att arbeta vidare med på djupare och längre sikt. Läs mer om jämställdhetschecken här.

Här kan ni läsa mer om arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder: https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 8 bilagorna digitalt, om inte annat sägs nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registeringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 615 312 kr exkl. moms måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 7. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 8. Företag med minst 25 anställda bifogar: Dokumentation av företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. (En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§. Lag (2016:828))
   Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda (Stöd finns här)

 

 1. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr kan Region Västerbotten ta säkerhet samt i vissa fall personlig borgen om stödet bifalls.  
 2. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni även välja en nedanstående kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Arvodet ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande utgift.

 

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

 När ska investeringen genomföras?


Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk i avvaktan på beslut. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto/ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om stöd sedermera beviljas ska investeringen genomföras inom 1-2 år efter beslut.

 

 

Om ert företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra kostnader kommer att strykas.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 3. Du får normalt begära utbetalning 2-4 gånger av det beviljade stödet för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling.
  Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling, Normalt 3-5 år efter stödet har slututbetalts. En sådan förändring kan tex vara om företaget flyttar från stödområdet, eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 3-5 år.
 4. Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd på max 30 000 kr avskrivs allt efter 1 år. För stöd mellan 30 001 kr – 150 000 kr avskrivs stödet under 3 år med 40% år 1, 30% år 2 och 30% år tre. För stöd från 150 001 kr och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

 

Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. I beslutet står det hur många gånger du kan ansöka om utbetalning.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd