Stöd till kommersiell service

Syftet med stöden till kommersiell service är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden och består av driftstöd- och servicebidrag.

Det som tidigare hette investeringsbidrag och kan ges till företag, föreningar, regioner, myndigheter och andra organisationer handläggs numera inom Landsbygdsprogrammet

Det som fortfarande handläggs av de regionala företagsstöden är idag särskilt driftstöd till butiker och servicebidrag som kan lämnas till dagligvarubutiker och i vissa fall drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden. För att undvika utslagning och snedvridning av konkurrensen ska butiken ligga minst 10 km från närmsta alternativa butik och för mackar minst 20 km. Stöd kan även ges till företagare som har en varubuss och åker runt och säljer dagligvaror.

Dessutom handläggs Hemsändningsbidrag som kommuner kan ansöka om av de regionala företagsstöden.

 

Särskilt driftstöd är precis som det heter ett stöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen. För Västerbotten handlar det om ett 30-tal butiker i länet har möjlighet att söka ett särskilt driftsstöd. Dessa butiker är i första hand särskilt utpekade i den regionala serviceplanen för Västerbotten.

Driftstödet kan endast ansökas via www.minansokan.se. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Ansökan görs en gång per år och för varje år måste nedanstående bilagor skickas med ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis.
  2. Företagets balans- och resultaträkning de två senast åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
  3. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)

För mer information kontakta handläggare för företagsutveckling vid Region Västerbotten.

Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest. Syftet med bidraget är att hindra eller fördröja nedläggning av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning. Har företaget fått särskilt driftstöd ska detta borträknas om företaget även ansöker som servicebidrag.

Servicebidrag söks för ett år i taget och kan lämnas under högst tre år till samma företag. Vid synnerliga skäl kan bidrag lämnas under en längre tid till företag som är särskilt viktiga för varuförsörjningen.

Servicebidraget kan lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, kan bidraget utsträckas till 300 000 kronor per år.

Servicebidrag är ett försumbart stöd

Ansökan görs via www.webbansokan.se. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-) bankid för att logga in. Vid varje ansökan måste nedanstående bilagor skickas med ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis.
  2. Företagets balans- och resultaträkning de två senast åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
  3. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  4. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)

För mer information kontakta handläggare för företagsutveckling vid Region Västerbotten.

Kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, får statligt bidrag för delar av sina kostnader. För information om kommunens regler kring hemsändningsbidrag kontaktas respektive kommun.

Ansökan göras via: www.minansokan.se. Välj där: Kommersiell Service/ Hemsändningsbidrag

Kom ihåg:

  1. När ni knappar in kommunens organisationsnummer i webbansökan måste ni börja med siffran 16 (+ orgnr)
  2. I ansökan måste ni även ange rätt CFAR-nr. Vet ni inte vilket det är kan ni söka fram det här: http://www.cfarnrsok.scb.se/