Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin och som vidtar omställningar, för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Denna tillfälliga stödform är sökbar i hela Västerbotten.

Omställningschecken förlängs i ny tappning

 Stödet;

 • Är sökbart till och med 2021-02-28
 • Kan lämnas med upp till 80% för externa kostnader och 100 % för lönekostnader upp till max 150 kr/tim
 • Kan uppgå till max 150.000 kr (exklusive moms)
 • Kan enbart lämnas till "mjuka" kostnader
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara påbörjat inom 3 månader från beslut
 • Ska vara genomfört och slutredovisat senast 2021-05-31

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • F-skattsedel
 • Max 9 anställda (räknat per 2020-01-01) För företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad omställningscheck. 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Externa kostnader för minst 50.000 kr

Stöd lämnas inte till:

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Driftskostnader
 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra)
 • Företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller i väldigt liten omfattning. 
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Företag med fler än 9 anställda. 
 • Moms
 • Lönekostnad till ägare av Enskild Firma
 • "Hårda kostnader" (Tex maskiner, inventarier o.d.l.)


Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Bruttolönekostnader för redan anställd personal som jobbar med omställningsåtgärder. OBS! Bruttolönekostnader för annat än ett beskrivet omställningsarbete går ej att lämna stöd för. Bruttolönekostnader ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme, eller verklig timlön enligt lönebesked där timlönen är lägre. Bruttolönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Logga in med (mobilt) BankID och välj: "Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19". Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen. I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan. 

Obligatoriska bilagor som ska skickas med är:

1. det gäller tjänsteköp ska ni begära offert från två oberoende konsulter och bifoga dessa till ansökan. (minst 50 000 kr)

2. Fyll i och skicka med bilagan som finns här: Beskrivning av företagets situation till följd av Corona-pandemin.pdf

3. Om ni söker stöd för bruttolönekostnader bifogas lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet

4. Resultatrapport som visar på omsättningstapp jämfört med motsvarande period förra året.

5. Enskild Firma behöver även skicka in underskrivet årsbokslut

 

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd! Har du frågor kring stödet är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare. Ofullständig ansökan riskerar att avslås.

 

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för Omställningchecken är 2020-10-01—2021-02-28 och investeringen måste vara genomförd och slutredovisad senast 2021-05-31. Ansökningsperioden kan bli kortare beroende på om regionens medel tar slut. Investeringen måste normalt påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.


Hur utbetalas stödet?

OBS! För Omställningschecken finns möjlighet att få för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalts (insatsen måste dock vara genomförd).

Stödet betalas alltid ut till företaget som beviljats stöd (Stödet kan aldrig betalas ut till företagets leverantörer) 

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!


För mer information om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd