Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av corona-pandemin och som vidtar åtgärder, "omställningar", för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar i hela Västerbotten.

Stödet;

 • Är sökbart till och med 2020-09-30
 • Kan lämnas med upp till 100%
 • Kan uppgå till max 150.000 kr (exklusive moms)
 • Kan enbart lämnas till "mjuka" kostnader
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara påbörjat inom 3 månader från beslut
 • Ska vara genomfört senast 2021-03-31

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • F-skattsedel
 • Max 9 anställda (räknat per 2020-01-01) För företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad omställningscheck. 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Externa kostnader för minst 40.000 kr

Stöd lämnas inte till:

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Driftskostnader
 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra)
 • Företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Företag med fler än 9 anställda. 
 • Moms
 • Lönekostnad till ägare av Enskild Firma
 • "Hårda kostnader" (Tex maskiner, inventarier o.d.l.)


Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Bruttolönekostnader för redan anställd personal som jobbar med omställningsåtgärder. OBS! Bruttolönekostnader för annat än ett beskrivet omställningsarbete går ej att lämna stöd för. Bruttolönekostnader ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme, eller verklig timlön enligt lönebesked där timlönen är lägre. Bruttolönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Logga in med (mobilt) BankID och välj: "Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19". Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen. I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan. 

Obligatoriska bilagor som ska skickas med är:

1. Offerter på de externa kostnaderna

2. Om ni söker stöd för bruttolönekostnader bifogas lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet

3. Fyll i och skicka med bilagan som finns här: Beskrivning av företagets situation till följd av Corona-pandemin.pdf

4. Resultatrapport som visar på omsättningstapp jämfört med motsvarande period förra året.

5. Enskild Firma behöver även skicka in underskrivet årsbokslut

 

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd! Har du frågor kring stödet är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare. Ofullständig ansökan riskerar att avslås.

 

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för Omställningchecken är 2020-04-01—2020-09-30 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-03-31. Ansökningsperioden kan bli kortare beroende på om regionens medel tar slut. Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.


Hur utbetalas stödet?

OBS! För Omställningschecken finns möjlighet att få för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalts (insatsen måste dock vara genomförd).

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!


För mer information om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd