Tillväxtcheck

Tillväxtchecken riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare.

Vem kan söka?

Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt kvinnor och män födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare som till minst 50 % äger och driver företag.

Checken kan lämnas till mikroföretag, max nio anställda, i hela länet. 

För vad kan sökas?

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Kostnader för maskiner, inventarier eller ombyggnationer utgör inte stödberättigande kostnader. Kostnader som bedöms som ordinarie verksamhet är inte stödberättigande och företaget ska driva en affärsmässig verksamhet.

Exempel på stödberättigande kostnader är konsultkostnader för produktutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten. Kortare utbildningar eller kurser kan ingå men det ska då finnas ett tydligt mål och förväntad effekt i företag och tydligt avslut på kursen. Kostnader för utbildning, resa och boende inom Sverige går att lämna stöd till. För utbildningar utanför Sverige beviljas enbart utbildningskostnaden.

Layoutkostnader för broschyrer, visitkort, affischer etc. (dock inte kostnaden för mängdtryck, som betraktas som "ordinarie verksamhet").

Kostnader för mässdeltagande kan beviljas. Även mässturné kan beviljas och det finns en tydlig strategi och plan för genomförandet. Dock ej återkommande mässor. Kostnader som beviljas är deltagaravgift, resa samt boende.

Kostnader för webbutveckling och webbshop.

Vid annonsering ska det tydligt framgå att det är en särskilt marknadsföringssatsning och inte kostnader för löpande annonser eller annat.

Patentkostnader är inte möjliga inom Tillväxtchecken.

Vilka är förutsättningarna?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen eller anställningen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Tillväxtcheck är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen i stödområde A och 50 procent i stödområde B .

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se  Se länk nedan. Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 8 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen
 6. Kreditlöfte från finansiärer (om ni har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 7. Region Västerbotten måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna scannas och skickas in med e-post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen.
 8. Om inte ansökan signeras med hjälp av bank-id vid ansökningstillfället måste ansökan skrivas ut, signeras manuellt och skickas in till oss

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp

avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om stöd beviljas:

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Tillväxtchecken, 1-3 år efter stödet har utbetalts.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. Klicka på länken nedan för att få veta mer.