Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om när och hur du kan ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Här ges information om Region Västerbottens utlysningar av projektmedel.

Ansökningar som överstiger 500 000 kr

För ansökningar om projektmedel som överstiger 500 000 kr öppnar Region Västerbotten tidsbegränsade utlysningar. Det är viktigt att ni som stödsökande tar kontakt med oss i tidigt skede inför dessa utlysningar för rådgivning. Den senaste utlysningen stängde den 24 augusti och för dessa ansökningar tog Regionala utvecklingsnämnden beslut den 13 oktober.

Pågående utlysning : Från den 17 november 2022 till den 15 december 2022. Beslut om stöd tas av Regionala utvecklingsnämnden den 16 februari 2023.

"Mindre projekt"- ansökningar som uppgår till högst 500 000 kr

OBS att Region Västerbotten som stödsökande inte kan nyttja denna utlysning om mindre projekt.

När en ansökan om regionala tillväxtmedel är på högst 500 000 kr och 50 % av projektets kostnader ska en specifik utlysning som alltid är öppen och som benämns ”Mindre projekt” användas. Till utlysningen räknas genomförandeprojekt inom dessa angivna ramar samt förstudier. Till förstudier räknas projekt som sträcker sig upp till 12 månader och där syftet är att utröna möjligheterna till ett genomförandeprojekt.

Region Västerbotten har som målsättning att beslut om mindre projekt ska tas inom 6 veckor, där beslutsfattare är vår regionala utvecklingsdirektör. Om ansökan inte är komplett kommer troligen datum för beslut försenas. Dialog förs här mellan stödsökanden och ansvarig strateg för ditt ärende.

Var ansöka?

Vår ansökningstjänst hittar du via webbadressen "minansokan.se" där du ska göra en komplett ansökan inklusive att skicka med obligatoriska bilagor. Lista på obligatoriska bilagor finns längre ned på den här webbsidan.

Det är viktigt att projektet bidrar till hållbar regional tillväxt och överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS.

Ansökan görs via www.minansokan.se. Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Hur mycket kan ett projekt söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med allra högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Följande tre bilagor är obligatoriska vid ansökan:

1. Specificerad budget.
En specificerad budget godkänns om den innehåller en tydlig bild över vad kostnaderna innefattar exempelvis:

Personal: Vilka olika slags tjänster/funktioner?
Externa tjänster: Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar?
Resor och logi: Destinationer, antal och uppskattat pris?
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler: Vad behövs i projektet, hur många sammankomster behöver externa lokaler samt prisuppskattning?

SEK Medfinansiering ERUF-ÖN Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland 2021 Specificerad budget.xlsx
(Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från Tillväxtverket/ERUF-ÖN)

EUR-SEK Medfinansiering EU Specificerad budget.xlsx
(Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från ett Interreg-program, Botnia-Atlantica etc)

SEK Regionala projekt Specificerad budget.xlsx
(Används vid andra ansökningar än där huvudfinansering söks via ERUF-ÖN eller Interreg-projekt)

2. Missiv

  • Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation (ifall inte redan inskickad)

3. Riskanalys