Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du går tillväga för att ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Ansökningar kan lämnas till Region Västerbotten löpande men beslut fattas på den regionala utvecklingsnämndens (RUN) möten. För att hinna bereda ansökningarna i tid till beslutsmötena framgår sista ansökningsdatumen i nedanstående tabell.

Möten med RUN

Sista ansökningsdag

2019-02-21

2019-01-01

2019-03-21

2019-01-30

2019-04-04

2019-02-12

2019-05-21

2019-04-02

2019-10-02

2019-08-13

2019-12-05

2019-10-11


Viktigt
är att alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar ska vara jämställdhetsintegrerade, vilket tydligt ska framgå i projektbeskrivningen. Projekten ska bidra till hållbar regional tillväxt och överensstämma med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är det främsta styrdokumentet för hanteringen av våra regionala projektmedel.

Ansökan görs via www.minansokan.se. Det finns anvisningar och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Följande bilagor är obligatoriska vid ansökan:

Kontakta oss - vi rekommenderar att du kontaktar någon av Region Västerbottens strateger för projektutveckling innan du skickar in din ansökan för råd och synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du i kolumnen till höger.

Hur mycket kan du söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).