Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du kan ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Just nu pågår två ansökningsomgångar.

Dels en ansökningsomgång för projektmedel där beslut kommer att fattas av oss den 19 maj. Sista dag att ansöka är den 25 mars.

Dels en ansökningsomgång för "mindre projekt". Den är avsedd för ansökningar upp till 500 000 kr i sökt belopp hos oss.

Alla ansökningar görs via minansokan.se.

Ingen ytterligare ansökningsomgång är i dagsläget planerad. Information om eventuellt kommande ansökningsomgång uppdateras här vid månadsskiftet mars/april.

Ansökningsomgångar i övrigt

När inte någon info om särskild utlysning ges här ovanför har Region Västerbotten två olika typer av ansökningsomgångar. Ena är för projektansökningar som överstiger 500 000 kr i sökt medfinansiering hos Region Västerbotten medan den andra är för "mindre projekt".

Ansökningsomgångar för sökt belopp över 500 000 kr
För dessa ansökningar är det endast möjligt att lämna in ansökningar under angivna datum. Ansökningsomgångarna är kopplade till den regionala utvecklingsnämndens (RUN) sammanträden där beslut om stöd fattas. Närmaste datum för ansökningsomgångar och beslutsmöten finns i tabellen nedan (inklusive pågående omgång).

Vår ansökningstjänst hittar du via webbadressen "minansokan.se" där du ska göra en komplett ansökan inklusive att skicka med obligatoriska bilagor. Lista på obligatoriska bilagor finns längre ned på den här webbsidan.

Ansökningsomgång "Mindre projekt"
När en ansökan om regionala tillväxtmedel är på max 500 000 kr och på högst 50% av projektets kostnader finns en specifik ansökningsomgång som alltid är öppen och som benämns ”Mindre projekt”. Till ansökningsomgången räknas genomförandeprojekt inom dessa angivna ramar samt förstudier. Till förstudier räknas projekt som sträcker sig upp till 12 månader och där syftet är att utröna möjligheterna till ett genomförandeprojekt.

Inom denna ansökningsomgång har Region Västerbotten som målsättning att beslut ska tas inom 6 veckor, där beslutsfattare är den regionala utvecklingsdirektören. Om ansökan inte är komplett och då kompletteringar behöver göras kommer troligen datum för beslut försenas. Dialog förs här mellan stödsökanden och ansvarig strateg för ditt ärende.

Notera att Region Västerbotten som stödsökande inte kan nyttja denna ansökningsomgång.

Ansökan görs även här via vår e-tjänst som nås via "minansokan.se".

Det är viktigt att alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar är jämställdhetsintegrerade, vilket ska framgå i er projektbeskrivning. Det är även viktigt att projektet bidrar till hållbar regional tillväxt och överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS. Råd kring ditt planerade projekt och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok.

Region Västerbottens projekthandbok

Ansökan görs via www.minansokan.se. Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Hur mycket kan ett projekt söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med allra högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Följande tre bilagor är obligatoriska vid ansökan:

1. Specificerad budget.
En specificerad budget godkänns om den innehåller en tydlig bild över vad kostnaderna innefattar exempelvis:

Personal: Vilka olika slags tjänster/funktioner?
Externa tjänster: Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar?
Resor och logi: Destinationer, antal och uppskattat pris?
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler: Vad behövs i projektet, hur många sammankomster behöver externa lokaler samt prisuppskattning?

2. Missiv

  • Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation (ifall inte redan inskickad)

3. Riskanalys