Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du kan ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Info om ansökningsomgångar

I vanliga fall har Region Västerbotten två olika typer av ansökningsomgångar (även ibland kallad "utlysningar"). Ena är för projektansökningar som överstiger 500 000 kr i sökt medfinansiering hos Region Västerbotten medan den andra är för "mindre projekt". I dagsläget har vi ont om medel då vår budget är förhållandevis låg och som vi även behöver spara på inför kommande ny programperiod nästa år 2022 då vi förväntar oss en större mängd ansökningar.

Ansökningsomgång "Mindre projekt"
När en ansökan om regionala tillväxtmedel är på högst 500 000 kr och 50 % av projektets kostnader finns en specifik ansökningsomgång som alltid är öppen och som benämns ”Mindre projekt”. Till ansökningsomgången räknas genomförandeprojekt inom dessa angivna ramar samt förstudier. Till förstudier räknas projekt som sträcker sig upp till 12 månader och där syftet är att utröna möjligheterna till ett genomförandeprojekt.

Region Västerbotten har som målsättning att beslut om mindre projekt ska tas inom 6 veckor, där beslutsfattare är vår regionala utvecklingsdirektör. Om ansökan inte är komplett och då kompletteringar behöver göras kommer troligen datum för beslut försenas. Dialog förs här mellan stödsökanden och ansvarig strateg för ditt ärende.

Notera att Region Västerbotten som stödsökande inte kan nyttja denna ansökningsomgång.

Vår ansökningstjänst hittar du via webbadressen "minansokan.se" där du ska göra en komplett ansökan inklusive att skicka med obligatoriska bilagor. Lista på obligatoriska bilagor finns längre ned på den här webbsidan.

Det är viktigt att projektet bidrar till hållbar regional tillväxt och överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS.

Ansökan görs via www.minansokan.se. Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Hur mycket kan ett projekt söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med allra högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Följande tre bilagor är obligatoriska vid ansökan:

1. Specificerad budget.
En specificerad budget godkänns om den innehåller en tydlig bild över vad kostnaderna innefattar exempelvis:

Personal: Vilka olika slags tjänster/funktioner?
Externa tjänster: Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar?
Resor och logi: Destinationer, antal och uppskattat pris?
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler: Vad behövs i projektet, hur många sammankomster behöver externa lokaler samt prisuppskattning?

SEK Medfinansiering ERUF-ÖN Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland 2021 Specificerad budget.xlsx
(Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från Tillväxtverket/ERUF-ÖN)

EUR-SEK Medfinansiering EU Specificerad budget.xlsx
(Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från ett Interreg-program, Botnia-Atlantica etc)

SEK Regionala projekt Specificerad budget.xlsx
(Används vid andra ansökningar än där huvudfinansering söks via ERUF-ÖN eller Interreg-projekt)

2. Missiv

  • Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation (ifall inte redan inskickad)

3. Riskanalys