Hälsosamtalet i skolan

Hälsobesök under skoltiden

Hälsobesök ska enligt skollagen (2 kap 27 §) erbjudas varje elev jämnt fördelade över skoltiden. Enligt Socialstyrelsens vägledning ska alla elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett. Besöken i grundskolan ska vara jämnt fördelade under skoltiden och det första får göras under utbildningen i förskoleklassen.

Bakgrund till arbetsmetod

År 2000 inledde skolhälsovården i Härnösands kommun och Regionen Västernorrland ett samarbete. Det övergripande målet var att utveckla en arbetsmetod, Västernorrlandsmodellen, för att med hjälp av hälsodata kontinuerligt följa och dokumentera barn och ungdomars hälsa. Hälsofrågor framtagna i samarbete med skolsköterskor spreds därefter till resten av Västernorrland samt till Jämtland och Norrbotten och 2011 till Västerbotten.

En revidering av enkätfrågorna påbörjades hösten 2015 av norrregionerna gemensamt med representanter från länens elevhälsa för att tas i bruk läsåret 2016/2017. För reviderade enkäter se nedan.

Elevhälsoenkäter

Databas för elevhälsodata

De fyra regionerna i norr har gemensamt utvecklat en webbapplikation för elevhälsodata där elevhälsofrågorna registreras och möjliggör uttag av statistiska sammanställningar.

Syftet med att samla in och lagra elevhälsodata är att få till stånd en epidemiologisk bevakning av skolbarns hälsoutveckling, levnadsvanor och livssituation för att förbättra skolans, kommunens och regionens hälsofrämjande och förebyggande insatser till nytta för elevernas hälsa och välbefinnande.

För mer information kontakta salut@regionvasterbotten.se