Mat i skolan

Folkhälsoenheten har ett uppdrag att stödja hälsofrämjande arbete i alla åldrar inom Västerbottens län och dess kommuner.

Det är väl känt att när elever trivs i skolrestaurangen och äter av skollunchen främjas lärande så väl som bra matvanor och god hälsa. Skolan når alla barn och ungdomar och har därför en kompensatorisk uppgift att verka för ett jämlikt samhälle, vilket gör den till en viktig arena för hälsofrämjande insatser.

För att lyfta skolmåltidens hälsofrämjande och pedagogiska del har vi valt att erbjuda utbildning för skolmåltidspersonal i verktyget SkolmatSverige inom ramen för regionens Salut-satsning.

SkolmatSverige har utvecklat ett verktyg för att bedöma skolmåltidens kvalitet ur flera perspektiv. Verktyget består av frågor som behandlar både den serverade maten och hela skolans arbete för att skapa matglädje i skolrestaurangen. Utvecklingen av SkolmatSverige har skett sedan 2010 i samråd med experter, myndigheter och centrala aktörer inom området och är kommersiellt obundet.