Världens bästa hälsa och mest jämlika hälsa

Region Västerbotten har ett mål som siktar högt: Västerbotten ska ha världens bästa och mest jämlika hälsa.

Fyra personer som cyklar på en landsväg
Foto: Region Västerbotten

För att nå det målet är arbetet med folkhälsa viktigt. Folkhälsa är en beskrivning av hela befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa.

En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge för så många som möjligt och att skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Regionens folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.

Redan 1984 beslöt Region Västerbotten, då Västerbottens läns landsting, att utveckla en svensk modell för preventivt hälsoarbete. Syftet var att stödja hälsosamma levnadsvanor för att påverka viktiga riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Modellen, som utvecklades i Norsjö, är förebyggande och hälsofrämjande. Västerbotten är fortfarande unikt i landet med att systematiskt erbjuda alla 40-, 50- och 60-åringar individuella hälsoundersökningar.

Intensifierat arbete

År 2000 antog dåvarande landstingsstyrelsen visionen ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. År 2008 beslutade politikerna att göra en särskild satsning utifrån visionen, den så kallade Hälsa 2020-processen, vilket medfört att nya hälsofrämjande insatser kunnat genomföras och redan pågående har intensifierats. År 2020 antog Region Västerbotten en ny vision men det hälsfrämjande arbetet fortsätter med målsättningen att västerbotten ska ha välrdens bästa och mest jämlika hälsa.

Mångas ansvar

Regionen har ett stort ansvar genom hälso- och sjukvården i arbetet med att främja hälsa, behandla och förebygga sjukdom. Men hur vi bor, vilka möjligheter vi har till arbete och utbildning, vår ekonomiska situation, möjligheter till sömn och avkoppling, relationer, kulturella aktiviteter med mera spelar också in.

Vi är därför många som måste arbeta med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan i positiv riktning.

Vårt mål är att Västerbotten ska ha världens bästa och mest jämlika hälsa. Internationella mätningar visar att Sverige har en mycket frisk befolkning och god folkhälsa och i många avseenden är vi världsledande. Vill man vara bäst i världen ska man därför börja med att vara bäst i Sverige!

 

Västerbotten ligger bra till jämfört med övriga Sverige när det kommer till flera av de mätetal som regionsfullmäktige har slagit fast att hälsoläget i länet ska mätas inom.

Så här mäter vi

Hälsoläget i länet mäts med elva mätetal inom fyra områden.

Sjuklighet/dödlighet

Inom detta område mäts medellivslängd samt dödlighet i sjukdomar som kan förebyggas (såsom exempelvis lungcancer) eller botas (exempelvis bröstcancer) samt tandhälsa.

Upplevd hälsa

Här mäts dels hur personer mår i största allmänhet, dels hur den kroppsliga och psykiska hälsan är.

Levnadsvanor

Inom detta område mäts antal rökande gravida, riskkonsumtion av alkohol och hur många barn som ammas vid fyra månader.

Hälso- och sjukvård

Här mäts hur många barn som är vaccinerade vid tre års ålder mot mässling, påssjuka och röda hund och hur regionens hälsofrämjande arbete fungerar.

Visionsindikatorer

Diagrammen visar i hur hög grad indikatorerna för visionen har uppfyllts i procent. Måtten bygger på en jämförelse med andra region. Når värdena ut till kanten är man också bäst i landet.

Spindeldiagram som visar hur kvinnor i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna

Spindeldiagram som visar hur män i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna

 

Norsjöborna och hälsan

Norsjömodellen för befolkningsinriktade sjukdomsförebyggande insatser utvecklades på 1980-talet i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, livsmedelshandel, föreningsliv och allmänhet. Modellen spreds successivt till alla kommuner i Västerbotten och blev vad vi idag kallar Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU).

Frågan är hur hälsoarbetet bör utformas under kommande decennier? Under de 30 år sedan Norsjösatsningen startade, har en hel del förutsättningar förändrats. Vardagsvanor ser annorlunda ut. Föreningslivet har en mindre framträdande roll i lokalsamhället.

Enligt de data som VHU redovisar finns tecken på ökande skillnader mellan kust- och inlandskommuner ifråga om riskfaktorbörda. Å andra sidan visade Norsjö kommun redan på 80-talet hur stor den hälsofrämjande potentialen är i en inlandskommun, när olika aktörer samarbetar och gemensamt drar mot samma mål.

Det är mot denna bakgrund som Norsjö kommuns ledning och Folkhälsoenheten vid regionens kansli gemensamt önskar utveckla hälsoarbetet i Norsjö. Avsikten är att försöka ta tillvara det som fungerar väl och samtidigt förnya andra delar utifrån dagens förutsättningar.

För att fånga dagens idéer har Folkhälsoenhetens personal i september 2015 intervjuat mer än 200 Norsjöbor kring livsvillkor, hälsofrågor och framtidsfunderingar.

Denna preliminära rapport speglar ett stort antal Norsjöröster. Den ger givetvis inte en heltäckande bild, men kan ändå förhoppningsvis bidra som underlag i diskussioner, planering, prioriteringar och beslut, i såväl kommuner, region och företag som i föreningsliv och kring köksborden.

Norsjöborna och hälsan

Folkhälsopolitiskt program

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela regionen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur.

I det folkhälsopolitiska programmet kan du bland annat läsa mer om de tre övergripande strategierna: hälsoorientering av hälso- och sjukvården, prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och befolkningsinriktat arbete.

Folkhälsopolitiskt program för Region Västerbotten 2015–2019

Forum för folkhälsa i Västerbotten

Forum för folkhälsa i Västerbotten bildades under hösten 2021 och är tänkt att utgöra ett nav i länets gemensamma folkhälsoarbete. Forum för folkhälsa utgörs av en ledningsgrupp som sammankallas av landshövding Helene Hellmark Knutsson och leds av henne tillsammans med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson. Utgångspunkten för forums arbete är avsiktsförklaringen för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

Avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

Under 2021 har alla länets kommuner, regionen och länsstyrelsen undertecknat en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. Avsiktsförklaringen visar på en gemensam ambition och inriktning för en långsiktig samverkan i folkhälsoarbetet. Genom att lära av varandra och arbeta tillsammans kan vi ge bättre förutsättningar för hälsa för alla som lever i Västerbotten. Det finns ingen enskild eller enkel lösning på folkhälsoutmaningarna, utan det bygger på uthålligt och innovativt arbete på många fronter.

Avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

Nyhetsbrev om jämlik hälsa i Västerbotten

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet är en del i Forum för folkhälsa och skickas ut via Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

Ta del av nhyetsbreven och anmäl dig som prenumerant

 

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93