Hälsoläget i Västerbotten

Vår vision är att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning. Internationella mätningar visar att Sverige har en mycket frisk befolkning och god folkhälsa och i många avseenden är vi världsledande. Vill man vara bäst i världen ska man därför börja med att vara bäst i Sverige!

Västerbotten ligger bra till jämfört med övriga Sverige när det kommer till flera av de mätetal som regionsfullmäktige har slagit fast att hälsoläget i länet ska mätas inom.

Så här mäter vi

Hälsoläget i länet mäts med elva mätetal inom fyra områden.

Sjuklighet/dödlighet

Inom detta område mäts medellivslängd samt dödlighet i sjukdomar som kan förebyggas (såsom exempelvis lungcancer) eller botas (exempelvis bröstcancer) samt tandhälsa.

Upplevd hälsa

Här mäts dels hur personer mår i största allmänhet, dels hur den kroppsliga och psykiska hälsan är.

Levnadsvanor

Inom detta område mäts antal rökande gravida, riskkonsumtion av alkohol och hur många barn som ammas vid fyra månader.

Hälso- och sjukvård

Här mäts hur många barn som är vaccinerade vid tre års ålder mot mässling, påssjuka och röda hund och hur regionens hälsofrämjande arbete fungerar.

Visionsindikatorer

Diagrammen visar i hur hög grad indikatorerna för visionen har uppfyllts i procent. Måtten bygger på en jämförelse med andra region. Når värdena ut till kanten är man också bäst i landet.

 

Spindeldiagram som visar hur kvinnor i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna

 

Spindeldiagram som visar hur män i Västerbotten mår, de så kallade visionsindikatorerna

 

Norsjöborna och hälsan

Norsjömodellen för befolkningsinriktade sjukdomsförebyggande insatser utvecklades på 1980-talet i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, livsmedelshandel, föreningsliv och allmänhet. Modellen spreds successivt till alla kommuner i Västerbotten och blev vad vi idag kallar Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU).

Frågan är hur hälsoarbetet bör utformas under kommande decennier? Under de 30 år sedan Norsjösatsningen startade, har en hel del förutsättningar förändrats. Vardagsvanor ser annorlunda ut. Föreningslivet har en mindre framträdande roll i lokalsamhället.

Enligt de data som VHU redovisar finns tecken på ökande skillnader mellan kust- och inlandskommuner ifråga om riskfaktorbörda. Å andra sidan visade Norsjö kommun redan på 80-talet hur stor den hälsofrämjande potentialen är i en inlandskommun, när olika aktörer samarbetar och gemensamt drar mot samma mål.

Det är mot denna bakgrund som Norsjö kommuns ledning och Folkhälsoenheten vid regionens kansli gemensamt önskar utveckla hälsoarbetet i Norsjö. Avsikten är att försöka ta tillvara det som fungerar väl och samtidigt förnya andra delar utifrån dagens förutsättningar.

För att fånga dagens idéer har Folkhälsoenhetens personal i september 2015 intervjuat mer än 200 Norsjöbor kring livsvillkor, hälsofrågor och framtidsfunderingar.

Denna preliminära rapport speglar ett stort antal Norsjöröster. Den ger givetvis inte en heltäckande bild, men kan ändå förhoppningsvis bidra som underlag i diskussioner, planering, prioriteringar och beslut, i såväl kommuner, region och företag som i föreningsliv och kring köksborden.

Norsjöborna och hälsan

Redaktionen Hälsa 2020
E-post
halsa2020@regionvasterbotten.se
Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93