Behandling med orala steroider vid svår allergi

Systemiska steroider bör om möjligt undvikas till barn. Växande individer, som behöver orala steroider längre period och upprepad behandling t.ex. under pollensäsong, ska remitteras till specialist. Depåpreparat för injektion är kontraindicerade till barn i växande ålder och rekommenderas inte till vuxna (otillräcklig doku­mentation och risk för systembiverkningar).

Vid uttalade allergibesvär och otillräcklig effekt av oral antihistamin och lokal behandling kan man prova att ge oral steroid enligt nedan.

  • Engångsdos - vid akut allergisk reaktion. Långverkande steroid (betametason) kan vara att föredra vid akuta tillstånd. Betametason engångsdos till vuxna =4 mg och till barn ges 2-3 mg beroende på vikt.
  • Steroidkur - vid svårbehandlade allergibesvär, t.ex. under pollensäsong. Från skolåldern t.o.m. passerad pubertet väljs med fördel ett steroidpreparat med kortare duration, t.ex. T. Prednisolon 5 mg x 1 på morgonen i 2-3 dagar. För barn 6 år och yngre konsulteras barnspecialist. Rekommenderad behandling till vuxna är T. Betapred 1-2,5 mg (dosering styrs av symtomens svårighetsgrad) i 3-7 dagar. I undantagsfall kan steroidkuren förlängas i upp till 14 dagar.

Om behov finns av mer än 1-2 veckors behandling med systemiska steroider skall allergenspecifik immunterapi övervägas.

betametason

t.ex. Betapred*

prednisolon

t.ex. Prednisolon*

* utbytbart