Claudicatio intermittens

Rekommenderad fysisk aktivitet vid benartärsjukdom

Asymtomatisk perifer kärlsjukdom

Patienter med perifer kärlsjukdom skall behandlas med sekundärprevention enligt nedan oavsett om symtom föreligger eller inte. Perifer kärlsjukdom fångas inte enbart på anamnes. Med enbart anamnes missar man 85-90 % av patienterna. Högriskpatienter bör man vara frikostig att undersöka med Ankelbrakialindex (ABI), vilket är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck.

ABI som mått på cirkulationsstörning

→ Normalt

0,9 – 1,1

→ Ateroskleros

< 0,9

→ Vilovärk, d.v.s. kritisk ischemi

ca 0,3

→ Gangrän/sår

< 0,2

Observera att falskt förhöjda värden (ABI > 1.4) kan noteras, särskilt hos diabetiker, där blodkärlen är så stela att de inte kan komprimeras.

Gångträning

För patienter som besväras av kort gångsträcka och smärtor på grund av claudicatio är gångträning förstahandsbehandling. Handledd träning har visat sig effektiv enligt metaanalyser. Enbart allmänna råd om motion är sämre dokumenterat men ska ges om handledd träning inte finns att tillgå.

Sekundärprevention

Ur sekundärpreventiv synvinkel skall claudicatio betraktas som manifest ischemisk hjärtsjukdom med rökstopp, råd om fysisk aktivitet och ändrade kostvanor. Förhöjt blodtryck behandlas aktivt. LDL-kolesterol behandlas ned till under 1,8 mmol/l eller 50 % reduktion av ursprungsvärdet. Antitrombotisk behandling ges med ASA 75 mg x1.

Remiss till kärlkirurg

Patienter med vilosmärtor och tecken till perifer vävnadsnekros skall diskuteras med kärlkirurg. Vid otillräcklig effekt av gångträning och sekundärprevention bör remiss till kärlkirurg starkt övervägas.

Symtomatisk behandling

Vid otillräcklig effekt av gångträning och sekundärprevention men utan vilosmärtor och perifer vävnadsnekros kan man överväga behandling med cilostazol, en kombinerad vasodilator och trombocythämmare. Den har i studier visat sig ge en måttlig ökning av den maximala gångsträckan. Cilostazol är kontraindicerat vid hjärtsvikt och känd blödningsbenägenhet. Vid samtidig användning av ASA skall ASA-dosen inte överstiga 75 mg x1.

cilostazol

100 mg x 2

t.ex. Pletal*

* utbytbart