Hjärtsvikt

Rekommenderad fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt

Prognosen vid hjärtsvikt kan förbättras avsevärt med rätt medicinering. Vilken behandling som bör ges beror bland annat på sjukdomens svårig­hetsgrad och bakomliggande orsak. Klassificering av hjärtsvikt kan göras enligt NYHA. För diagnostik och behandling hänvisas till: www.escardio.org "2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure”, och Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2015, socialstyrelsen.se, samt vårdprogram för Västerbotten (finns på intranätet linda under Vårdpraxis).

Egenkontroll och råd vid framförallt NYHA III-IV

Begränsat vätskeintag (1,5-2 liter) vid svåra ödem. Regelbunden viktkon­troll. Flexibelt diuretikaintag (så låg dos som möjligt). Undvik stora målti­der. Begränsat alkoholintag. Rökstopp.

Hjärtsviktsträning

Viktigt komplement för stabila patienter, NYHA II-III. Anpassad isolerad muskelträning.

Farmakologisk behandling med ledning av NYHA-klass

NYHA I                  
Bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB. Vid genomgången hjärtinfarkt ges även betablockad.

NYHA II-IV           
ACE-hämmare eller ARB i kombination med betablockad samt aldosteronantagonist. Kombinationsbehandlingen innebär risk för njurfunktionspåverkan och hyperkalemi, särskilt hos äldre. Sålunda är det viktigt med noggrann uppföljning av krea och kalium. Vid magåkomma såsom diarré är risken särskilt hög och då bör man ha extra bra koll och överväga tillfällig minskning/utsättning. Se avsnittet Njurfunktion.

CRT-biventrikulär pacing/ICD-implanterbar defibrillator

Biventrikulär pacing kan vara aktuell för patienter med vänstersidigt skänkelblock. Implanterbar defibrillator minskar risken för plötslig död hos patienter i NYHA II-III och kan övervägas för selekterade patientgrupper, företrädesvis yngre patienter med lång förväntad livslängd.

Behandling enligt ovanstående rekommendationer har i ett flertal studier visat sig ge minskad mortalitet.

ACE-hämmare

ramipril

måldos 5 mg x 2

t.ex. Ramipril*

 Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

candesartan

måldos 32 mg x 1

t.ex. Candesartan*

Om patienten är välinställd på losartan finns inget skäl till byte.

Betablockerare

bisoprolol

måldos 10 mg x 1

t.ex. Bisoprolol*

karvedilol

måldos 25 mg x 2

t.ex. Carvedilol*

metoprolol

måldos 200 mg x 1

t.ex. Metoprolol*

Aldosteronantagonister

spironolakton

måldos 25 mg x 1

t.ex. Spironolakton*

eplerenon

måldos 25-50 mg x 1

t.ex. Eplerenon*

Observera risken för hyperkalemi vid behandling med aldosteronantagonist, särskilt i kombination med ACE-hämmare eller ARB. S-Na/K/Krea måste kontrolleras före insättningen och följas efter insättningen. Vid hyperkalemi görs i första hand dosjustering. Eplerenon har fördelen att den saknar könshormonella biverkningar.

Diuretika

furosemid

t.ex. Furix*

Diuretika ges som symtomlindring vid tecken till vätskeöverskott, dosen hålls så låg som möjligt. Vid hypokalemi och hypomagnesemi föreslås ett tillägg av aldosteronantagonist i stället för kalium/magnesiumtillskott.

Digitalis

digoxin

Digoxin

Digitalis har ingen bevisad effekt på mortalitet men minskar morbiditet och sjukhusinläggningar. Övervägs om kvarstående symtom trots basbehand­ling, särskilt vid samtidigt förmaksflimmer. Observera att nedsatt njurfunk­tion innebär uppenbar risk för intoxikation. Speciell uppmärksamhet ägnas behandling av äldre och vid kombination med spironolakton. S-digoxin i intervallet 0,7-1,2 nmol/L förefaller vara optimalt vid hjärtsvikt.

Neprilysinhämmare + ARB

sakubitril-valsartannatriumhydrat

Entresto

Används om fortsatt nedsatt EF och kvarvarande symptom trots upptrappning av övrig behandling. Insättes via specialistklinik men får gärna förnyas i primärvården i samband med övrig receptförnyelse.  Kostnaden för detta relativt dyra preparat kommer ej på primärvården. Observera att INTE samtidigt förnya recept på gamla ACE-hämmare eller ARB då det är en påtaglig risk för angioödem vid den kombinationen.

Vaccination

Årlig vaccination mot influensa samt pneumokockvaccination.

* utbytbart