Kardiovaskulär risk

Vid etablerad kardiovaskulär sjukdom, diabetes eller tillstånd som innebär en förhöjd kardiovaskulär risk såsom kronisk njursvikt skattas kardiovaskulär risk enligt faktaruta nedan. Vid diabetes kan också NDRs riskskattningsinstrument (www.ndr.nu/risk) användas.

Kardiovaskulär risk för till synes friska personer skattas med SCORE2 (se omslagets insida). SCORE2 tar hänsyn till såväl dödlig som icke-dödlig stroke eller hjärtinfarkt och används på samma sätt som SCORE, förutom att icke-HDL-kolesterol (totalkolesterol minus HDL-kolesterol) ersatt totalkolesterol vid riskskattning. Gränsvärden varierar utifrån patientens ålder för att markera att unga personer med låg 10-årsrisk men hög relativ risk jämfört med sina jämnåriga har en hög livstidsrisk och därmed också potentiellt större nytta av preventiv behandling.

För patienter 70–89 år finns SCORE2-OP som hittas på https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/25/2455/6297711

Eftersom ålder är den mest drivande faktorn för kardiovaskulär risk har de flesta till synes friska personer i den ålder en mycket hög 10-årsrisk (≥ 15%). SCORE2-OP differentierar därför sämre ut jämnåriga personer med större nytta av preventiv behandling och fokus läggs istället på individuell riskfaktorbedömning.        

Mycket hög risk

Hit hör patienter med dokumenterad aterosklerotisk sjukdom med genomgången hjärtinfarkt, stroke, TIA, revaskularisering med CABG, PCI eller andra kärlkirurgiska ingrepp, bukaortaaneurysm och claudicatio. Fynd av signifikanta plaque i carotis liksom i kranskärlen vid ultraljudsundersökningar eller CT-angio gör också att patienten räknas hit (gäller inte ökad intima-mediatjocklek funnen på ultraljud). Diabetes mellitus med multipla ytterligare riskfaktor eller organskada hör också till gruppen mycket hög risk, liksom patienter med svår njursjukdom (GFR <30 ml/min).

Hög risk.

Diabetes mellitus utan organskada med enstaka ytterligare riskfaktor, samt de med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30-59).