Antibiotikadosering hos äldre och vid nedsatt njurfunktion

Antibiotika utan behov av dosreduktion hos äldre

Penicillin V, flukloxacillin, amoxicillin, pivmecillinam, doxycyklin, klindamycin, metronidazol, erytromycin och fucidinsyra

Antbiotika som ska dosreduceras hos äldre och vid nedsatt njurfunktion

Trimetoprim: Vid eGFR lägre än 50 mL/min halvera dosen, vid eGFR lägre än 10mL/min avråds användning.

Trimetoprim-sulfa: Vid eGFR lägre än 50 mL/min halvera dosen, vid eGFR lägre än 10mL/min avråds användning.

Ciprofloxacin: eGFR lägre än 30 mL/min ges 500mg var 24:e timme.

Nitrofurantoin: Vid eGFR lägre än 50 mL/min bör nitrofurantoin undvikas. Effekten i urinen är låg och det finns risk för ackumulering av toxisk metabolit.