Antibiotikareaktioner

Det är vanligt att patienter rapporterar att de har allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin. Symtom som anges kan vara anafylaxi, angioödem eller urtikaria. Det är viktigt att utföra en utredning för att klargöra om orsaken till reaktionen är allergisk eller om det har varit en ospecifik infektionsreaktion. Utslag utan andra symtom är inte uttryck för IgE-förmedlad allergi och behandlingen behöver inte avbrytas. Våra andrahandsantibiotika ger mer biverkningar för patienten, har högre kostnader och mer negativa effekter på resistensutveckling och ekologi.

Tidigare reaktion på pc: Icke-kliande utslag och/eller magbesvär
Handläggning: KAN behandlas med pc

Tidigare reaktion på pc: Kliande utslag, urtikaria eller ansikts-/ledsvullnad
Handläggning: Ska EJ behandlas med pc men KAN behandlas med andra betalaktamantibiotika (cefalosporiner, monobaktamer och karbapenemer)

Tidigare reaktion på pc: Anafylaxi eller mukokutant syndrom
Handläggning: Ska EJ behandlas med betalaktamantibiotika