Divertikulit

Vid akut okomplicerad divertikulit förhindrar antibiotikabehandling inte komplikationer, förkortar inte vårdtiden, förebygger inte recidiv och bör därför inte användas. Vid fall där patienten är opåverkad utan hög feber eller muskeldefense, kan behandlingen skötas polikliniskt. Observation och uppföljning. Flytande kost rekommenderas de första dagarna. Smärtlindring med tramadol och paracetamol kan användas. 

Remiss till sjukhusvård för observation och antibiotikabehandling är aktuellt vid:

  • Nedsatt immunförsvar
  • Graviditet
  • Generell peritonit, sepsis och abscess, d.v.s. komplikationer till divertikulitsjukdomen där invasiva metoder inkl kirurgi är indicerade.

Vid de fåtal fall som ska behandlas med antibiotika i öppenvård rekommenderas kombination av:

trimetoprim-sulfa

160/800 mg x 2 i 7 dagar

Eusaprim forte*

metronidazol

500 mg x 3 i 7 dagar

Metronidazol

* utbytbart