Enteriter

Eftersom flertalet bakteriella tarminfektioner är självläkande är specifik behandling sällan nödvändig. Endast vid svår enterit och hög feber bör antibiotika användas. V.g. se Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit och Nationell kliniskt kunskapsstöd – Gastroenterit hos barn.

Clostridium difficile-associerad diarré

Vid lätta symtom utsätts, om möjligt, pågående antibiotikabehandling, var­efter man ofta kan avvakta med specifik behandling. Asymtomatiskt bärar­skap av C. difficile skall ej behandlas.

metronidazol

500 mg x 3 i 10 dagar

Metronidazol

Vid behandlingssvikt eller recidiv ta kontakt med infektionsspecialist.

Giardia lamblia

Behandla alla positiva fynd oberoende grad av symtom. Smittspårningspliktig. Provta hela familjen.

metronidazol

500 mg x 3 i 6 dagar

Metronidazol