Herpesinfektioner

Herpes simplex

Oftast krävs ingen behandling. Vid svår primär infektion, främst genitalt, men även vid uttalad gingivit/stomatit kan behandling ges. Vid svår recidiverande herpes påbörjas behandling i prodromalstadiet!

aciclovir

200 mg x 5 i 5 dagar

Aciclovir*

Barn 3 mån-2 år: 100 mg 5 gånger dagligen, ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå 5-10 dagar beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Herpes zoster

Vid trigeminusengagemang, nedsatt immunförsvar, generaliserad zoster, zoster med hög risk för postherpetisk neuralgi (äldre, svår smärta prodro­malt eller i akutskedet) skall behandling övervägas. Behandling skall sättas in inom 48-72 timmar efter symtomdebut.

aciklovir

800 mg x 5 i 7 dagar

Aciklovir*

valaciklovir

500 mg, 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

Varicellae

Vid nedsatt immunförsvar eller svår kronisk sjukdom i lunga/hud samt till de flesta vuxna med vattkoppor.

aciklovir

800 mg x 5 i 7 dagar

Aciclovir*

valaciklovir

500 mg 2 x 3 i 7 dagar

Valaciclovir*

Barn 0-12 år i riskgrupp för allvarlig sjukdom: 20 mg/kg kroppsvikt (max 800 mg) 4 gånger dagligen. ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar. Till patienter med starkt nedsatt immunförsvar (t ex efter benmärgstransplantation) eller med nedsatt gastrointestinal absorption bör intravenös behandling övervägas.

* utbytbart