Sepsis

Symtom och klinik som ofta ses vid sepsis

 • Plötsligt insättande försämring
 • Feber och frossa
 • Konfusion och eller medvetandepåverkan
 • Andningsfrekvens över 20/min
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Diffusa buksmärtor
 • Kräkning och diarré

Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten.
 • Steg för steg
  ¤ Larma ambulanssjukvården om misstänkt sepsislarm, all transport skall ske inom ambulanssjukvården, patient skall under inga omständigheter transporteras utan möjlighet till övervakning och behandling.
  ¤ Övervakning – följ blodtryck, puls, saturation och vakenhet med täta intervall tills ambulanstransport anländer.
  ¤ Sätt perifer ven kateter (PVK) av storlek 1,2 – 1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna
  ¤ Ge syrgas (2–5 liter på grimma, >5 liter på mask), saturationsmål >93%.
  ¤ Ge Ringer acetat, om BT <90 mmHg ges bolusdos 500–1 000 ml under 30 min, upprepa till behandlingsmål d.v.s. BT >90 mmHg.
  ¤ Paracetamol 1g ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges rutinmässigt till alla patienter.
  ¤ Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter skall odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum. I första hand ges cefotaxim 2g iv. Vid allergi, annan kontraindikation eller njurfunktionsnedsättning kontaktas infektionsprimärjour för rekommendation av preparatval och dos.
  Vid uttalad allvarlig pc-allergi kan alternativet vara kombination av klindamycin 600 mg och gentamicin 4,5-7 mg/kg x 1 iv.

Tecken på allvarlig infektion hos vuxna
http://strama.se/wp-content/uploads/2018/05/Allvarlig-infektion-A5-180524_845.pdf

Tecken på allvarlig infektion hos barn som finns längst bak i ”regnbågshäftet”
http://strama.se/behandlingsrekommendationer/