Insättning av läkemedel till äldre

Vid insättning av läkemedel till äldre bör först följande frågor besvaras:

Finns andra alternativ eller komplement till läkemedel? TENS och taktil massage vid smärta, avslappningsövningar vid depression och fysisk aktivitet vid t.ex. sömnsvårigheter, hypertoni, diabetes, osteoporos samt styrketräning/balansträning vid artros är några exempel på icke-farmakologisk behandling med dokumenterad effekt. Samma träningsprinciper gäller för äldre som för yngre, men det är dock viktigt med individanpassad träning. Viktigt också att fånga upp inaktivitet/immobilisering, som hos äldre utgör en stark oberoende riskfaktor för död. Se även Lat-FYSS i början av boken.

– Vad är målet med behandlingen och hur ska behandlingen följas upp? Ange detta i journalen under sökord läkemedelsberättelse redan vid insättning.

– Behöver patienten hjälp med hantering av läkemedelsbehandlingen?

– Hur ska läkemedlet doseras? Ibland kan doser lägre än de som föreslås i FASS behövas och insättning kan ta tid med långsam upptrappning (start low-go slow). Behöver doseringen korrigeras utifrån njur- och leverfunktion?

– Finns det risk för interaktioner?

– Vilka läkemedel har provats tidigare och i vilka doser? Hur har det fungerat?

– Finns det risk för biverkningar? Är nyttan av läkemedlet större än risken för biverkningar? Beakta risken för fall. Läkemedel (blodtryckssänkande, sömnmedel, neuroleptika, antidepressiva, ångestdämpande och antiinflammatoriska medel) är en av de viktigare orsakerna till fall hos äldre.