Riskbruk alkohol

Riskbruk är ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte. Med riskbruk av alkohol menas ett bruk av alkohol där påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser föreligger på gruppnivå, jämfört med ingen konsumtion. Hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt kopplat till drygt två hundra sjukdomar och hälsoproblem.

Följande definition av riskbruk är vanlig i Sverige.

Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, d.v.s. när:
- en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
- en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när:
- en man dricker 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle
- en kvinna dricker 4 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle

Ett standardglas motsvarar 50 cl folköl, 12- 15 cl vin 11% eller 4 cl starksprit.

Riskbruk av alkohol kan även föreligga vid lägre alkoholkonsumtion exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem med ökad känslighet för alkohol.

Riskbruk av alkohol kan även föreligga vid lägre alkoholkonsumtion exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem med ökad känslighet för alkohol.

Alkoholstopp 4–8 veckor inför en operation minskar risken för komplikationer. Det finns evidens för att riskbruk av alkohol bland patienter som ska genomgå en operation är en komplicerande faktor för själva ingreppet, läkningsprocessen och rehabilitering. En alkoholkonsumtion över två standardglas per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer (infektioner, sår och lungkomplikationer, längre sjukhusvistelse, intensivvård). Även vid lägre konsumtion kan ett alkoholstopp minska riskerna för komplikationer vid operation.

Hur kan man tala med patienter om alkohol?
Vid riskbruk/lindrigt/måttligt beroende är korta insatser lika effektiva som mer omfattande insatser.

  1. Patientcentrering, dvs att utgå från patientens aktuella diagnos/besvär. Ge information om att alkohol kan bidra till problemet. Resonera om individuell känslighet och att olika organ är olika känsliga.
  2. Alkoholcentrering (screening) AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test, ett formulär som uppmärksammar eventuell alkoholproblematik. Testet ger en bild av konsumtionen och problematikens svårighetsgrad. Det är utformat för att passa screening, d.v.s. att erbjudas till alla i vissa situationer. Om testet indikerar beroende se Alkoholsjukdomar.
  3. Vid riskkonsumtion bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal ex enligt 15 metoden www.riddargatan1.se/15-metoden

Läkemedelsbehandling vid riskbruk/lindrigt/måttligt beroende är underutnyttjad: Campral, Naltrexon och Antabus. Se Alkoholsjukdomar i psykiatrikapitlet.

Alkohol och drogmottagningen för invånare i Umeå, Nordmaling och Bjurholms kommun. Tel 090-785 47 00 alkohol.drogmottagningen@umea.se

Rådgivningen Oden för invånare i Skellefteå och Norsjö kommun
tel 0910-73 65 54 oden@skelleftea.se

Rådgivningen Udden för invånare i Roberstfors kommun tel 0934-142 99 udden@robertsfors.se

Individen kan själv söka stöd per telefon Alkohollinjen 020-844448

Via webb www.alkoholhjalpen.se samt www.riddargatan1.se

Gällande alkoholberoende, se kapitlet Psykiatri, Alkoholsjukdomar.