Tobak

Tobak är den enskilt största orsaken till sjukdom och förtida död och innebär mycket stora hälso- och ekonomiska konsekvenser både för samhället och den enskilde individen. Därför ska frågan om tobaksbruk alltid ställas (där det är relevant) och stöd för att sluta erbjudas. Att som läkare och personal inom hälso- och sjukvården ställa frågan och visa på sambandet mellan sjukdom och tobaksbruk har hög relevans. Tobakspreventiva mottagningar (TPM) finns på länets tre sjukhus, och utbildade tobaksavvänjare finns på de flesta hälsocentraler.

Regionens policy som utgår från evidens, patientsäkerhet och omtanke innebär rökuppehåll 8 veckor före och 8 veckor efter elektiv kirurgi, vilket gäller samtliga opererande enheter. Vid akut operation av rökande patient ska TPM kontaktas för att motivera och ge stöd för ett rökuppehåll. Detsamma gäller för inneliggande tobaksbrukande patienter. Nikotinabstinens ska uppmärksammas hos inneliggande patienter och nikotinersättning erbjudas vid behov på avdelningen. Ett pilotarbete med rökuppehåll i samband med strålning har påbörjats på Strålningsenheten på NUS. I första hand ska Kvalificerat rådgivande samtal erbjudas. Det genomförs av diplomerad tobaksavvänjare och är en serie samtal utifrån en metod som bygger på KBT. I andra hand Rådgivande samtal, genomförs i dialog med uppföljning, båda metoderna med tillägg av läkemedel, se nedan. Enkla råd ska alltid ges, vilket innefattar kort information och råd till patienten utifrån hälsotillståndet, och ingår som en del i bedömnings- och motivationsarbetet. Även en kortare insats har effekt då ett tobaksstopp ofta handlar om en längre process.

Det finns även anledning att fråga om andra personer i hemmet röker då flera sjukdomstillstånd har koppling till passiv rökning, där barn är särskilt utsatta. Även rökning av vattenpipa eller e-cigaretter bör uppmärksammas. Hälsoriskerna med att röka vattenpipa är i mycket likvärdigt med cigarettrökning. Rökning av e-cigaretter är inte att rekommendera som ett alternativ då rökbeteendet vidmakthålls och risken att övergå till tobakscigaretter finns. E-cigaretter och vattenpipa ingår i den nya tobakslagen på samma villkor som tobakscigaretter vad gäller rökfria miljöer. Region Västerbotten införde under 2019 rökfria utomhusmiljöer. Det finns olika varianter av elektroniska cigaretter, de som laddas med vätska och de s.k. Heat not burn (HNB) produkterna som t.ex. IQOS som laddas med fasta ämnen som tobak, örter eller cannabis. Kunskaperna om hälsoriskerna är relativt begränsade. (Se listan under rubriken ”Mer att läsa”).

Patienten kan alltid hänvisas till:

Sluta röka linjen erbjuder både telefonstöd, 020-84 00 00 och web-baserat stöd, www.slutarokalinjen.org till den som vill sluta med tobak. De svarar också på frågor från professionen. Här finns material på flera språk och de erbjuder även tolkhjälp via remiss på sex olika språk.

1177.se har stödjande information för att sluta röka och snusa samt appen Rökfri.

www.tobaksstopp.nu, psykologer mot tobaks hemsida, innehåller faktablad som stöd för den som är gravid, småbarnsförälder, ung eller vuxen och vill sluta med tobak

Läkemedel

I första hand: Nikotinläkemedel (tuggummi, tabletter, plåster, sugtablett, inhalator). Lindrar abstinens och underlättar ”sluta processen”. Till snusare rekommenderas plåster i första hand som ger jämn tillförsel av nikotin. Rekommenderad behandlingstid är 2–3 månader. Kombinationsbehandling med olika preparat rekommenderas vid behov. Apotekets personal kan bistå och ge råd.

I andra hand: Champix (vareniklin), receptbelagt läkemedel som alltid ska kombineras med samtalsstöd och uppföljning. Kan kombineras med andra nikotinläkemedel. Preparatet har i kombination med motiverande samtalsstöd, visat sig ge mycket bra resultat både för snusare och rökare, vilket är en förutsättning för subvention.

Zyban (bupropion), ett receptbelagt läkemedel som minskar röksuget. Används i mindre grad idag.

Biverkningar och kontraindikationer finns att läsa i FASS.

Mer att läsa

Psykologer mot tobak – uppdaterad och aktuell information för både den som vill sluta och för professionen. Aktuellt om e-cigaretter, vattenpipa och forskning om tobak. www.psykologermottobak.org eller www.tobaksstopp.nu

Tobaksfakta – omvärldsbevakning inom tobaksområdet. www.tobaksfakta.se