Gastroesofagal refluxsjukdom

Indikationen för gastroskopi vid gastroesofagal refluxsjukdom är refluxsymtom som är nydebuterade efter 50 års ålder, terapiresistenta på protonpumpshämmare (PPI) eller om alarmsymtom (framför allt dysfagi) finns. Gastroskopi kan också vara aktuell i utredning av icke kardiell bröstsmärta samt oklara luftvägssymtom där reflux misstänks.

1. Refluxsymtom som inte är utredd med endoskopi och endoskopinegativ refluxsjukdom

De typiska symtomen halsbränna och sura uppstötningar har hög specificitet för gastroesofagal refluxsjukdom. Även 82 % av patienter med endoskopinegativ refluxsjukdom har antingen ökad reflux på 24 timmars mätning eller har en ökad känslighet för normal reflux.

En inledande behandling med omeprazol 20 mg på 2–4 veckor efterföljd av vid behovs-behandling kan provas inledningsvis. Om PPI intaget överstiger 3 dagar per vecka kan långtidsbehandling vara indicerad. Vid terapisvikt finns indikation för gastroskopi för att kartlägga förekomst och grad av eventuell esofagit. Vinsten att öka PPI dosen är i regel liten (NNT 25–50) med undantag för esofagit grad C och D (se nedan). Vid endoskopinegativ refluxsjukdom och utebliven effekt efter 1–2 veckors behandling av PPI bör i stället utsättning prövas.

Även vid långtidsbehandling för refluxsymtom och/eller esofagit grad A och B finns skäl att förorda regelbundna utsättningsförsök (se nedan). För patienter med lätta symtom kan även receptfria H2-receptorblockare provas. H2-receptorblockare är mindre effektiva än PPI men har fördelen att de har snabbare effekt.

omeprazol

Omeprazol*

20 mg x 1 i 2–4 veckor sedan vid behov

famotidin

Pepcid

10 mg x 2

2. Endoskopiverifierad esofagit

Protonpumpshämmare (PPI) är effektiva i behandlingen av esofagit med läkningsfrekvens på 84 % vs 29 % på placebo vid 4–8 veckors behandling (NNT 1.7). PPI är även signifikant bättre än H2-receptorblockare (endast 40–60 % läkning). Behandlingsvinsten med att dubbla PPI-dosen är bäst för de med endoskopiverifierad esofagit grad C och D (NNT 8). Vid dubblering av dos är det effektivast att dela upp dosen. Till exempel är omeprazol 10mg x 2 likvärdigt med omeprazol 60 mg x 1 avseende tiden pH höjs över 4 i ventrikeln. Orsaken till refraktära symtom vid gastroesofagal refluxsjukdom är okänd men kan bero på icke syrarelaterad reflux alternativt dålig compliance.

Vid esofagit grad C och D rekommenderas långtidsbehandling även efter läkning för att förhindra recidiv, esofagustrikturer, Barretts esofagus samt eventuellt adenocarcinom. För esofagit grad A och B kan efter läkning successiv utsättning prövas (se nedan). Barrets esofagus är också indikation för långtidsbehandling av PPI.

Esofagit grad C och D:

omeprazol

Omeprazol*

20 mg x 2 i 8 veckor

Vid otillräcklig effekt prövas i stället:

omeprazol +antacida

Omeprazol*

20 mg x 2

 

Gaviscon

Underhållsbehandling:

omeprazol

Omeprazol*

20 mg x 1-2

Esofagit grad A och B:

omeprazol

Omeprazol*

20 mg x 1 i 8 veckor                    

Underhållsbehandling:

omeprazol

Omeprazol*

20 mg x 1 vid behov                    

Interaktioner med PPI:

Läkemedelskoncentrationen av SSRI (framför allt citalopram/escitalopram) kan öka vid samtidig PPI behandling. Vid behandling med pantoprazol är eventuellt risken mindre för denna interaktion. PPI kan även öka koncentrationen av metotrexat. PPI kan indirekt minska den terapeutiska effekten av clopidogrel även om den kliniska betydelsen av detta har ifrågasatts. Även här anses pantoprazol vara ett säkrare alternativ.

Utsättning av Protonpumpshämmare:

Vid PPI behandling så sker en ökning av gastrinproduktionen som leder till en uppreglering av syraproducerande celler (parietalceller) i magsäcken. Vid utsättning av PPI kan man därför få en reboundeffekt med ökad syraproduktion som kan leda till nya symtom. I syfte att minska reboundeffekten kan man överväga en nedtrappning av PPI-behandlingen vid utsättning. Nedan tabell visar ett förslag på hur en nedtrappning av PPI-behandlingen kan genomföras.

Steg

Läkemedel

Dosering

Tidsperiod

1

Protonpumpshämmare

Halv grunddos x 1 alternativt hel grunddos varannan dag

4 veckor

2

Protonpumpshämmare

Halv grunddos varannan dag eller hel grunddos var fjärde dag

4 veckor

3

Protonpumpshämmare

Halv grunddos var fjärde dag

4 veckor

4

Antacida

Vid behov

4 veckor

* utbytbart