Medel vid migrän

Akut behandling, förstahandsval

ASA+koffein

500/50 mg

Bamyl-koffein°

paracetamol

1 g

Alvedon*

naproxen

250–750 mg

Pronaxen*

Vid otillräcklig effekt kan ovanstående medel kombineras med metoklopramid (Primperan) för antiemetisk och gastrointestinal motilitetsbefräm­jande verkan. OBS att extrapyramidala biverkningar förekommer med metoklopramid, särskilt hos yngre.

Akut behandling, andrahandsval

sumatriptan

50 mg

Sumatriptan*

Vid otillräcklig effekt av förstahandsval ovan bör ett triptanläkemedel provas. Det finns flera olika men de som ingår i lä­kemedelsförmånen är relativt lika avseende effekt och biverkningsprofil. Tablettformerna av sumatriptan, rizatriptan och zolmitriptan finns som generika. Sumatriptan utgör det billigaste alternativet. Andra triptanläkemedel subventioneras endast när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt. Använd övriga beredningsformer (munsönderfallande tablett, nässpray, injektion) endast i utvalda fall eftersom kostnaden per dos skiljer sig avsevärt. Hjärtinfarkt, koronarkärlsspasm och angina pectoris är sällsynta men väl­kända biverkningar av triptaner. För vissa patienter krävs därför särskilt övervägande om behandling med triptaner är lämplig.

Akut behandling, tredjehandsval

rizatriptan

10 mg

Rizatriptan*

Om dålig effekt av peroral behandling och kvarstående misstanke om migrän som orsak till huvudvärk får nedsatt läkemedelsabsorption misstänkas och annan beredningsform övervägas. I stigande kostnadsordning utgörs dessa av munsönderfallande tablett, nässpray och injektionsbehandling.

Profylaktisk behandling, förstahandsval

propranolol

20–80 mg 1x2

Propranolol*

metoprolol

50–200 mg 1x1

Metoprolol*

atenolol

25–100 mg 1x2

Atenolol*

Profylaktisk behandling, andrahandsval

candesartan

8–16 mg 1x1

Candesarstad*

amitriptylin

10–75 mg 1x1

Amitriptylin*

verapamil

120–180 1x2

Verapamil*

Vid utredning av huvudvärk och insättning eller dosändring av läkemedel inklusive förebyggande behandling rekommenderas huvudvärksdagbok (t.ex. huvudvarkssallskapet.se/huvudvarksdagbok). Effekt av förebyggande behandling bör i regel utvärderas först efter 3 månaders behandling. Kronisk migrän (≥15 huvudvärksdagar varav ≥8 med typisk migränkaraktär per månad) kan behandlas med botulinumtoxin eller monoklonal antikroppsbehandling men nyinsättning av dessa erbjuds f.n. inte vid neuro-huvud-hals-centrum p.g.a. svaga hälsoekonomiska data.

Behandling av barn: migrän hos barn och ungdomar berörs under rubriken ”Huvudvärk hos barn och ungdomar” i kapitlet Huvudvärk i Läkemedelsboken.

° receptfritt * utbytbart