Konjunktiviter

Flertalet konjunktiviter läker spontant och behöver ej behandlas. Vid virus­konjunktivit, t.ex. i samband med förkylning, rekommenderas rengö­ring med vanligt vatten, att avstå från kontaktlinser samt att iaktta god handhygien. Vid purulent sekret med misstanke om bakteriell kon­junktivit kan, förutom samma grundbehandling, antibiotika ges lokalt, företrädesvis fusidinsyra (god effekt mot stafylokocker, fördelaktig salvbas, doseras 2 ggr/dygn, dock saknas konserveringsmedelsfritt alternativ) eller kloram­fenikol (bredare spektrum, men kräver frekventare administrering). Övriga preparat som Ciloxan, Oftaquix, Tobrex depot, Vigamox och Azyter, bör reserveras för speciella fall och keratiter och är därmed i första hand avsedda att förskrivas av ögonspecialister. I neonatalperioden tänk alltid på gonokock- och klamydiakonjunkti­vit. Vid ensidigt rött öga beakta alltid risken för keratit och irit. Vid kon­junk­tivit som ej svarar på behandling remittera till ögonspecialist.

fusidinsyra

ögonsalva

Fucithalmic

kloramfenikol

ögondr+, ögonsalva+

Kloramfenikol

+ ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns