Sömnstörningar

Sömnbehov och sömnmönster förändras med ålder och varierar även mellan individer. Noggrann sömnanamnes inkluderande vanor kring alkohol, koffein, nikotin, andra substanser, läkemedel, användande av digitala medier, mat och motion är mycket viktigt som del i utredning av bakomliggande orsaker vid långvarig sömnstörning. Många med sömnproblem kan bli hjälpta av bättre förståelse för sin sömn kombinerat med sömnhygieniska råd, gärna skriftlig information som exempelvis den lilla boken ”Sov gott” som är framtagen i samarbete mellan sju olika landsting/regioner. Vid sömnproblem är det extra viktigt med regelbundna sömnvanor, aktivering dagtid inkluderande vistelse i dagsljus på morgon/förmiddag samt fysisk aktivitet (dock ej för sent på kvällen) och undvikande av tupplurar. Vidare rekommenderas ett lagom stort kvällsmål, nedvarvning och ”nerkoppling” (då ljuset från datorskärmar, surfplattor och mobiltelefoner aktiverar hjärnan och motverkar de sömngivande signalerna). Det kan krävas en hel del arbete och tålamod för att sängen skall återta sin funktion som en plats där man sover och inte förknippas med sömnlösa timmar.

För de patienter där egenvård ej är tillräcklig skall icke-farmakologisk behandling alltid prövas först. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning på sömn är förstahandsval. Andra alternativ till farmakologisk behandling är t.ex. tyngd- eller bolltäcke. Man bör iaktta stor försiktighet med sömnmedel, speciellt till unga personer. Endast kortvarig behandling. Intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling.

Se också särskilt avsnitt nedan om Äldre och psykofarmaka.

Farmakologisk behandling endast om KBT och/eller övriga åtgärder ej haft tillräcklig effekt:

zopiklon

t.ex. Zopiklon*

propiomazin

Propavan

Observera stor risk för läkemedelsberoende vid behandling med zopiklon. Förskrivs med största försiktighet och alltid med plan för avslut. Propiomazin kan övervägas framför allt vid beroenderisk eller som tillägg till zopiklon vid otillräcklig effekt.

Kommentarer: Zolpidem (Stilnoct) rekommenderas ej p.g.a. stor missbruksrisk. Det är mycket populärt bland ungdomar med drogmissbruk. Dessutom förekommer paradoxala reaktioner.

Melatonin i depotform (Circadin) är indicerat för personer över 55 år men direktverkande melatonin har förskrivits off label allt mer de senaste åren i alla åldersgrupper. Förskrivningen i Västerbotten ligger högst i landet, med ungefär dubbelt så många definierade dygnsdoser per tusen invånare som riket i stort. Den vetenskapliga evidensen för melatoninets effekt och säkerhet bedöms otillräcklig för att preparatet skall kunna rekommenderas generellt. Observera att alla tabletter har samma kostnad, oavsett styrka, varför det ur kostnadssynpunkt är viktigt att skriva ut effektiv dos helst med en tablett (och inte flera tabletter med lägre styrka) till de patienter där man ändå bedömer att melatonin är indicerat. Viktigt i dessa fall att utvärdera effekten efter cirka två veckor för ställningstagande till eventuell utsättning.

* utbytbart